- 35 - dieren gemakkelijker, omdat bij lichte lasten niet zoo zorgvuldig op het evenwicht gelet behoeft te worden en omdat deze gemakkelijker te behandelen zijn en minder zorgvuldige bevestiging noodig hebben. Aan den gang van een muildier is de mate van vermoeienis merk baar; daarop moet dus zorgvuldig worden gelet. Een vermoeid muil dier laat het hoofd hangen, beweegt de ooren achterwaarts en strekt den hals recht naar voren uitzoolang de ooren opgericht en iets naar voren gebogen zijn, blijft het dier frisch, maar gaan de ooren hangen en worden zij heen en weer bewogen, dan is het dier ver moeid. (1) Muildieren voor de artillerie moeten sterke, breede, vierkante dieren zijn, wel doorvoed en volkomen gezond. Trekdieren moe iten minstens 1.48 M. hoog en goed aan het tuig gewend zijn; draagdieren moeten minstens 1.377 M. hoog zijn. Zij moeten niet beneden de vier en boven de negen jaar oud en in elk opzicht bestand zijn tegen de vermoeienissen van den dienst. Waar de voeding schaars is, zijn kleine muildieren boven groote te verkiezen, omdat zij minder voedsel noodig hebben. Bij de africhting is buitengewoon veel geduld noodig, want een minder goede behandeling maakt de dieren nog vreesachtiger dan zij van nature reeds zijnkalmte en zachtheid moeten daarbij op den voorgrond staan. Een tijdsverloop van 10 dagen mag voor de africhting van een jong muildier als voldoende worden beschouwd; men moet er dan echter gestadig mede bezig zijn. Yan den beginne af aan moet er echter vertrouwen bestaan tusschen het dier en den africhter prikkelbare menschen moeten du3 bij de africhting niet gebruikt worden. Gedurende de africhting moet er met zorg op gelet worden, dat het dier geen slechte gewoonten aanneemt, want het behoudt die altijd. Alles komt dus ten slotte aan op goede, oordeelkundige be handeling. Is de africhter er in geslaagd het vertrouwen van het dier te winnen, dan kan hij er alles mee doengoed gefokte en goed verzorgde muildieren, die met zachtheid zijn afgericht, zijn even rustig en bruikbaar als paarden. Een muildier wordt spoedig bevreesd (1) Volgens het officieele manual for field transport maakt een beladen muildier door liet optrekken der lippen en het krampachtig trekken met neus en mond kenbaar, ■wanneer de last hinderlijk is en drukking veroorzaakt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 46