HET YE KLEENEX TAX KORTING YOOR AANGEGANE SCHULDEN OP DE TRAKTEMENTEX VAN OFFI- CIEREX EN MINDERE MILITAIREN. Bij het meerendeel der officieren is de meening heerschende, dat het verleenen van korting op hun traktement voor gemaakte schul den een vaderlijke zorg is van het Legerbestuur, waardoor deze au toriteit zich op onwettige wijze mengt in de particuliere aangelegen heden van hare dienaren. Men boort hieraan dikwijls toevoegen, dat deze maatregel het maken van schulden bevordert, omdat de leveranciers de zekerheid hebben, dat zij, al is het dan ook met geringe sommen, hunne re keningen betaald zullen krijgen en met die zekerheid voor oogen een veel grooter krediet verleenen, dan zij ooit zouden doen, wan neer zij langs den gewonen weg hunne vorderingen zouden moeten innen Yooral zij, die het minste orde op hunne zaken hebben en bij gevolg het meest door de verleende kortingen getroffen worden, ge ven hunne ergernis in de sterkste bewoordingen te kennen en dra gen met hunne schijnbaar gegronde klachten er zeker niet toe bij, om het peil van tevredenheid in het officierskorps te verhoogen. Schijnbaar gegrond noemde ik deze klachten, doch billijkheids halve voeg ik er dadelijk aan toe, dat men de ontevredenheid, ver wekt door deze inmenging van hoogerhand in de geldelijke aange legenheden van staatsdienaren, niet ten kwade mag duiden aan lee- ken, omdat zelfs een Directeur van Justitie de meening was toege daan, dat het verleenen van korting voor particuliere schulden niet eene verplichtingdoch slechts eene bevoegdheid, is van de adminis tratieve macht. Het komt mij daarom niet ondienstig voor, bij deze quaestie een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 479