462 - slaan, wanneer men dezen geregeld iedere maand hun traktement kon afnemen, gezwegen nog van de moeielijkheden, waarin de staat telkens door processen gewikkeld zou worden. Het neemt echter niet weg, dat de schuldeischer hierdoor in zijn natuurlijk recht is benadeeld en uit het Ned. Stbl. 1815, N°. 5 en het Ind. Stbl. 1822, N°. 49 blijkt dan ook, dat korting kan worden verleend op de bezoldigingen van civiele ambtenaren, omdat die be zoldigingen niet in beslag kunnen worden genomen (Stbl. 1826, N°. 22 en 1853, IP. 70). Het eenige juiste beginsel is dus, dat de Regeering korting ver- leene op de traktementen van hare dienaren in compensatie van de besnoeiing van het wettelijk recht van den schuldeischer, om beslag te leggen op alle tegenwoordige en toekomstige goederen van den schuldenaar. Dit verleenen van korting is dus niet eene gunst, doch eene ad ministratieve executie, waaraan de Regeering zich evenmin onttrek ken kan, als een derde, onder wiens handen beslag wordt gelegd. De eenige voorwaarde, die voor het verleenen der korting vereischt wordt, is, dat het verzoek gedaan wordt in den vereischten vorm en dat de schuld door den schuldenaar wordt erkend, dan wel door rechterlijk vonnis wordt bewezen. Waar bij Stbl. 1835 N°. 15 gesproken wordt van de bevoegdheid om korting te verleenen of te weigeren, moet dit niet worden op gevat, als eene vrijheidom naar eigen inzicht de korting al dan niet toe te staan, maar als eene overdracht der macht, om te on derzoeken en te beslissen, öf de voorwaarden aanwezig zijn, dan wel ontbreken, waarop volgens de bepalingen korting moet worden verleend. Volgens bovenstaande beginselen kan eene eenmaal verleende kor ting niet worden ingetrokken. Het is niet te ontkennen, dat eene beslissing, in dezen zin genomen, somtijds niet is vrij te pleiten van hardheid. Zoo leefde er in eenig deel van den archipel een bur gerschrijver 4e klasse, die de onvoorzichtigheid had, zich borg te stellen voor eene betrekkelijk groote som en het ongelukkig genoeg trof, dat hij qua borg die som moest betalen, tengevolge waarvan korting op zijn traktement werd verleend. Benigen tijd nadat die

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 481