MILITAIRE ZIGZAG FANTASSEN". Ik mocht het voor twee maanden zoo eens zeggen, dat Augustus sedert onheuglijke tijden de maand bij uitnemendheid was voor in spectiën en manoeuvres, om die uitspraak, althans wat dit jaar be treft en voor zooveel het de korpsen aangaat, te dezer plaatse en te Meester Coruelis in garnizoen, om die uitspraak zeg ik op verplet terende wijze te zien gelogenstraft. Want het kanongedonder en het ratelend geweervuur, dat gedurende de maanden September en October in de ooren der meer zuidelijk wonende stadgenooten weerklonk, heeft hun tevens het oorlogsspel verkondigd, in hunne nabijheid ge voerd, als spel in zooverre onschuldig omdat daarbij de oorlogs fakkel niet werd ontstoken, doch daarentegen den spelers ook geen lauwerkransen schenkend, aan enkelen alleen een kroon van distelen en slechts dan eenig nuttig effect sorteerend, wanneer het niet ontaardt in een op knaleffect berekende vertooning. Uit hetgeen ik reeds meermalen over dit onderwerp schreef, zal men mij allerminst kunnen rekenen onder de 'tegenstanders van deze. soort van oefeningen; ik zou ze alleen met meer gemoedelijkheid en in den regel ook met meer oordeel willen zien uitgevoerd, want, oprecht gesproken, onze manoeuvres roepen mij somtijds het beeld van Kreuzschnabel voor den geest. Wie Kreuzschnabel is? Yelen onder de lezers zullen zich zeker nog wel de, zoo ik meen, in 18S3 in Duitschïand verschenen militaire humoreske herinneren, waarin de lotgevallen worden verhaald van dien infanterie-majoor. Zij weten dan ook, dat nagenoeg te gelijker tijd in Frankrijk een schets van nagenoeg gelijksoortigen aard het licht ogetiteldLe colonel JRamollotdoch hier was de charge te grof om geestig genoemd te kunnen wordende hoofdfiguur deed te veel DOOR

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 484