466 denken aan het onverkwikkelijk ras der Nederlandsche plaats vervangers en grensde door de overdreven typeering aan het on gerijmde. Kreuzsehnabel daarentegen dwingt tot een herhaaldelijk gul lachen een niet te ontkennen waarheid ligt ten grondslag aan de schets, die het bekende „Hans komt door zijn domheid voort" tot motto zou kunnen voeren. Gechargeerd was die schets wel, doch het geschiedde op geestige en niet al te erge wijze en overdrijving, bij mate toegepast, schaadt veelal niet, wanneer zij ten doel heeft het een of andere euvel op meer tastbare wijze in het licht te stellen. Bovendien, wanneer men acht geeft op het groote aantal levende beelden uit den dagelijkschen om gang, voor wier conterfeitsel nog vrij wat scheller tinten benoodigd zouden zijn, dan is de overdrijving van de figuur Kreuzsehnabel slechts betrekkelijk. En hoewel moet worden erkend, dat, door de eigenaardige verhoudingen in den militairen stand, de Kreuzschnabels daarin het weligst tieren en ook daar langer dan elders zich handhaven kunnen, men zou zich toch zeer vergissen door hen uitsluitend in dien stand te zoeken. Kreuzschnabels vindt men voorwaar in alle takken der maat schappij en men vindt hen in soorten. Want een Kreuzsehnabel is op zijne wijze de hier op een stroo- wisch op het strand gedrevene, die, alleen reeds wijl hij Hollansch noch Maleisch verstaat, maar zich daarentegen wel weet te kleeden a la Guy, Gontran of Gascon, huis en beurs voor zich geopend vindt en die, na in ruime mate te hebben gebruik gemaakt van het hem met kwistige hand verleende krediet, zich op een goeden dag een verplicht gastvrij onderkomen van landswege ziet aangewezen. Aan Kreuzsehnabel doen ons ook de vooral in onze Indische sa menleving niet zelden voorkomende figuren denken, die, langs de goedkoope wegen tot opleiding in het vaderland tot eenige positie geraakt, zich deu schijn geven de beschaving deelachtig te zijn van dea stand, waarin zij zich op eens verplaatst zien, doch in welken zij, zooals tal van eigenaardigheden in hun gang, houding en ma nieren verraden, niet tehuis behooren. En de soorten? Men zou de Kreuzschnabels kunnen onderschei den in: leukehandige en onhandige.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 485