"V -A. IR I Verbandpakjes. Terwijl in Europa de zg. verbandpakjes reeds lang zijn ingevoerd en men in dat werelddeel in tijd van oorlog daarvan blijkbaar veel goeds verwacht, blijft in Indië, waar, als het ware, bijna eiken dag troepen ten strijde worden uitgerust, de invoering van die nuttige voorwerpjes ach terwege. Wel worden de aan de uitrukkende colonnes medegegeven verband- kisten voorzien van allerlei medicijnen en geneesmiddelen, van welke bijna met zekerheid kan verwacht worden, dat zij in het geheel niet te pas zullen komen en die dus alleen het nadeel hebben om de koelievrachten volkomen noodeloos te verzwaren, maar om den man in zijn ransel, patroonzak of tasch een verbandpakje mede te geven, ziet! daaraan denkt er blijkbaar geen een. En toch is de practische bruikbaarheid van zulk een pakje boven allen twijfel verheven, weegt het bijna niets en kan de aanschaffing daarvan hoogstens enkele centen per stuk kosten. En verbandpakje bestaat uit niets anders als uit een handjevol in sublimaat gedrenkte houtwol of gaas en een paar zwachtels. Wordt een man bijv. in zijn been gewond en heeft de kogel een in- en een uitgang, dan stopt men beide gaten met wat boomwol en men legt om de beleedigde plek een windsel. Op die wijze kan de gekwetste rustig de komst van den dokter of de opname in de ambulance afwachten en behoeft hij geen vrees te koesteren voor een vooral in de tropen zoo spoedig voorkomende ontsteking, die later zijn leven in gevaar brengt of zijne genezing lange maanden doet duren. Waar de kostbare levens onzer soldaten door zulk een eenvoudig en goedkoop middel gespaard kannen blijven en aan de medevoering van verbandpakjes geen enkel bezwaar kan verbonden zijn, moet het verwon dering baren, dat de invoering zoolang achterwege blijft.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 492