475 Neemt men daarentegen het geval aan, dat aan het examen deelnemen 4 officieren der infanterie, 3 officieren der artillerie en 1 officier der genie, dan heeft laatstgenoemde de meeste kans om gedetacheerd te wor den en de artillerie-officieren de slechtste; een hunner toch, al heeft hij een beter examen afgelegd dan de genieofficier, kan niet geplaatst wor den, terwijl een der beide anderen met No. 4 der infanterie-officieren kampt om de plaats voor den cavalerist. Eene verdeeling van het aantal plaatsen over de verschillende wapens en diensten kan dan ook eerst plaats vinden, als het aantal aspiranten be kend is en blijft ook dan nog moeilijk, zoo niet onmogelijk, als men billijk wil blijven. Bevoordeeling van het eene wapen boven het andere zou den goeden geest in het leger schaden. Bovendien voor stafofficier moet men de meest ontwikkelde officieren kiezen, die aan een groote mate van beschaving een uitnemend physiek parenvoldoen zij aan die eischen, dan doet het er niet toe, uit welk wapen zij afkomstig zjjn. Daarom ook is o. i. de eenige rationeele oplossing van deze quaestie, dat van eene verdeeling van het aantal plaatsen over de verschillende wapens worde afgezien. Wel is waar is het examen geen waarborg dat de besten der aspiranten worden toegelaten, vooral niet wanneer slechts een paar vragen over de kennis van die candidaten beslist; doch het is tot nog toe de eenige (gevolgde) maatstaf tot beoordeeling. Wil men echter van de verdeeling der beschikbare plaatsen niet afzien, dan drage men die op aan den Commandant van het Indische leger, opdat daarbij rekening gehouden worde met het aantal aspiranten. De torpedo Sims Edison. Deze nieuwe torpedo, welke onlangs door de Amerikanen is beproefd geworden, is eene verbetering van de Brennan-torpedo en schijnt zich uitstekend te eigenen voor de kustverdediging. Zij wordt door eleetriciteit bewogen, bestuurd en ontstoken. Bij de proeven, waaraan zij door den generaal Abbot van het wapen der genie werd onderworpen, bereikte zij eene snelheid van 21 mijl in het uur. Zij hangt aan een drijver, welke van twee vleugels is voorzien. Door die vleugels en door middel van een dubbel koord, dat zich bij 't voortbewegen van den drijver afrolt, wordt de torpedo bestuurd. Men verzekert dat zij zeer goed naar 't roer luistert, onder sparren en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 494