DE SLAG IS GEVALLEN! Met angst verbeid, met vreeze tegemoet gezien, is hij dan eindelijk den 23cn November 1890 op Neêrland's volk nedergekomen en de treurschoten, die in de middaguren van den 24en in Nederlandsch-Indië weerklonken, hebben voor deze gewesten de mare bevestigd, dat WILLEM, ALEXANDER, PAUL, FREDERIK, LODEWIJK, KONING DER NEDERLANDEN, Prins van Oranje-Nassan, Groothertog van Luxemburg, den tol had betaald aan de natuur, dat het Ne lerlandsch-Indisch Leger zijn Koninklijken Opperbevelhebber had verloren. In den zwaren rouw, veroorzaakt door den dood van den laatsten mannelijken telg uit ons doorluchtig vorstenhuis, wordt het echter te levendiger gevoeld hoe onschatbaar groot het voorrecht is, dat ook na dit afsterven de band nog onvorbroken blijft, die reeds drie eeuwen lang het volk aan den Oranje-stam verbonden heeft. Onder dezen indruk rijst bij het leger de onweerstaanbare drang, om aan het nieuw opgetreden jeugdig hoofd van staat de verzekering te geven van zijne innige verknochtheid, van zijn onwankelbare trouw. DER KONINGINNE HEIL!

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 498