EEN MAAND IN DE LEGERPLAATS NABIJ OLDENBROEK. Vervolg van blz. 300.) Dienst op den 24en Mei 1889. Ten 9 ure voor gedetacheerde officieren en onderofficieren vuren uit 2 kanonnen van 15 cM. K. Standplaats: nulpunt H. In het geheel 30 springgranaten. Lading 3 KG. Een stuk grensschieten. Afstand 2000 M. Voorts vuren uit 2 kanonnen van 12 cM. L. A. Standplaats rooilijn B. Bedding N°'s. 13 en 14. In 't geheel 30 springgranaten. Lading 33 KG. buskruit (1316). Afstand 2500 M. Oefening in het regelen van het vuur uit vaste positiën. Doel de batterij op 2800 M., rooilijn E. Hoofdleider de kapitein van de schietschool Z. V. Leider van het vuur uit batterij B de kapitein van de schietschool v. H. Leider van het vuur uit batterij H de le luitenant van de schiet school E. De le luitenant H. zal de bij dit vuur benoodigde seinkardoezen ontsteken. Ten 3 ure voor de gedetacheerde officieren bespreking. (1) Deze soort van oefeningen waren reeds in het buitenland bekend en dat zij ook hier te lande gehouden worden, zijn wij, naar ik vermeen, verschuldigd aan den majoor van den generalen staf Seijf- fardt, die in den Militairen Spectator op het nut er van gewezen moet hebben. Zij kwamen ook voor op het programma van de eerste serie (1). Juist terwijl deze bespreking gehouden werd, trok over de legerplaats een hevig onweder. Een op het terrein vertoevend, met materieel beladen en bespannen voertuig werd door den bliksem getroffen, welke de 4 paarden en den achterrijder doodde, terwijl de voorrijder wonderlijkerwijze niet den minsten letsel bekwam.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 49