480 uitgetrokken d. i. hoogstens f 9 's maands dan lijdt het m. i. geen twijfel, of op de aangegeven voorwaarden kan zonder eenig bezwaar het benoodigde getal koelies verkregen worden; men drage er echter zorg voor, hen te velde ruim re bezoldigen; men kan daar goed ver richte diensten niet ruim genoeg beloonen en omtrent achtergelaten betrekkingen moet bij niemand bezorgdheid behoeven te bestaan. Met voeding, kleeding en huisvesting behoeft men in het garni zoen zich niet te bemoeien, evenmin als dit thans geschiedt ten op zichte van de vrije Inlanders en werklieden, bij de hospitalen, maga zijnen en andere militaire inrichtingen werkzaam en evenals reeds nu plaats heeft, zullen ook de treiukoelies zich langzamerhand gaan vestigen in de kampongs, in de nabijheid der militaire kampementen gelegen; eene meer op militairen voet geschoeide organisatie, bijv. het oprichten van compagnie├źn treinsoldaten, zooals wel eens voorge steld is, zou noodwendig voor kleeding, huisvesting en voeding be langrijke onkosten na zich slepen en wel zonder evenredig nut, daar voor het beoogde doel geen grootere mate van geoefendheid en tucht noodig is, dan met de door mij voorgestelde organisatie bereikbaar kan geacht worden en bovendien noodelooze administratieve en andere omslag daaraan onafscheidelijk verbonden zouden zijn. Het vervoer van zieken en gewonden te velde kan op betrekke lijk eenvoudige en weinig kostbare wijze in vredestijd worden voor bereid. Yooraf echter eenige opmerkingen over de wijze waarop dit tot nog toe geschiedt en over de middelen daarvoor in gebruik. Ongerekend de lechoforen, systeem De Mooy, die f 174 per stuk kosten en te velde slechts bij uitzondering bruikbaar zijn, geschiedt het vervoer van zieken en gewonden uitsluitend met zg. tandoes, officieel geheeten brancard-hangmatten, model Grwynse, kostende per stuk f 12,50; zij zijn sedert jaren, met eene geringe wjjziging, in gebruik, zijn licht, nemen aan boord van de schepen weinig plaats in en hebben bovendien het voordeel dat zij in allerlei, zelfs dicht begroeid terrein bruikbaar zijn. Tegenover die voordeelen staan echter zulke groote nadeelen dat met die werktuigen het vervoer van zieken en vooral gewonden niet anders dan hoogst primitief en zeer onvoldoende kan genoemd worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 501