483 „Gewoonlijk heeft ieder korps, of gedeelte, zijn bepaald aantal zieken- kotten en tandoe's, en alzoo ook de kolonnen, wanneer deze geformeerd worden. Daarom zal het aan te bevelen zijn, die voorwerpen met het nummer van het korps, of der kolonne, te voorzien, ter voorkoming van onrechtmatige aanspraken. „Men zal echter die vervoermiddelen, wanneer men daarvan genoeg zaam voorzien is, aan geen korps of gedeelte, dat daaraan gebrek heeft, ten gebruike weigeren." Is de tegenwoordige toestand dus al weinig bevredigend, die van vroe ger dagen was zeker niet beter en die eigen gemaakte tan does moeten menig zieke en gewonde harde kwellingen hebben doen doorstaan. Het vervoer van zieken met dragers is noodwendig primitief' en vandaar het streven om, zoodra de gemeenschapswegen dit slechts eenigszins toelaten, daarvoor draagdieren en op berijdbare wegen voertuigen aan te wendenin de ambulances in Engelsch-Indië zijn al die vervoermiddelen aanwezig, ten einde naar de behoefte te worden gebruikt. Bij een oorlog op Java zal ook een groot gedeelte van het zieken- vervoer door middel van voertuigen moeten geschieden, maar bij expedities buiten Java zal het vervoer met dragers nog lange jaren zoodanig op den voorgrond staan, dat aan die aangelegenheid voor alsnog de meeste aandacht moet worden gewjjd en daarvoor eene regeling moet worden ontworpen, waaraan sedert geruimen tijd de meest dringende behoefte bestaat. Hangmatten en lichte ziekenkotten (een soort van langwerpige houten bak met twee ringen om den draagstok door te steken) zijn ook in Britsch-Indië bij onderscheidene expedities bij de ambulances gebruikt de eerste zijn verworpen, omdat de voortdurende op en neer gaande beweging in verband met gebogen en benauwde houding voor den patiënt op den duur ondragelijk was. De ziekenkotten hebben het nadeel dat zij om op den grond gezet te worden een bijzon deren steun of een schraag noodig hebben, zij verleenen ook geen bescherming tegen regen en wind en zijn dus in het bivouak min der bruikbaar; zij worden dan ook niet meer gebruikt. De Britsck-Indische dhoolie, in vorm en inrichting de meeste overeenkomst hebbende met onze brancard met tent (prijs f 69,60),

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 504