484 - voldoet voor het vervoer van zieken uitstekend; zij kan op den grond worden neergezet, geeft beschutting tegen wind en regen, de lijder kan daarin naar verkiezing zitten of geheel uitgestrekt en vrij liggen; zij heeft echter het nadeel zeer zwaar te zijn, zoodat vier dragers benevens twee tot aflossing noodig zijn en neemt aan boord van schepen een groote ruimte in. Oorspronkelijk woog de dhoolie 60 KG., doch langzamerhand heeft men dat gewicht tot 26 KG. weten terug te brengen. Kog steeds worden pogingen tot verbetering, vereenvoudiging en vooral verlichting van dezen draagtoestel aangewend en zoo schijnt men er thans in geslaagd te zijn de dhoolie voor het vervoer over zee uit elkander te nemen, zoodanig dat zij gemakkelijk en spoedig weer ineengezet kan worden, terwijl de inrichting toelaat als draagbaar voor twee man dienst te doen, ten einde een gewonde zoo spoedig mogelijk naar achteren te brengen en die draagbaar kan gebruikt worden als ligplaats aan boord, in een spoorwegwagen of ander voertuig. Volgens het verslag eener zending naar Opper-Burma van J. F. Breijer waren bij de Engelseh-Indische krijgsmacht aldaar tandoes in gebruik, samengesteld uit een ijzeren geraamte met korte pooten, zoodat zij op den grond konden worden geplaatst evenals een zeer lage krib; aan dit geraamte was een hangmat van dik zeildoek be vestigd en een losse kap van dezelfde stof hing over den draagstok* die op 1 M. boven het midden der hangmat was geplaatst en met ijzeren haken aan het geraamte der tandoe bevestigd werd; de kap kon aan beide zijden geopend worden. Voor den zieke waren ZÜ vrÜ geriefelijk, doch zij zijn zeer zwaar en moeten door 4 man gedragen worden, waarbij op marsch nog twee reserve manschappen onmisbaar waren. Dhandies zijn veel lichter en vooral in geaccidenteerd terrein bruik baarder dan dhooliesde patiënt kan daarin echter alleen zittende vervoerd worden; zij worden in hoofdzaak alleen voor Inlanders ge bruikt en hebben, met inbegrip der reserve voor aflossing, slechts 4 dragers noodig. (1) Van het vervoer per draagdier kan bij ons natuurlijk geen sprake zijn, want muildieren hebben wij niet en een paard kan nooit twee (1) Military Transport, lieut. ooi. Furse.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 505