487 Voor een hospitaal le klasse geeft de formatie 75 handlangers, 25 vrije Inlanders en 54 dwangarbeiders, in het geheel dus 154 In landers; voor een hospitaal 2e klasse bedraagt dit cijfer 106 en voor een hospitaal 3e klasse 58. Naar den maatstaf nu voor de formatie van een drager-afdeeling, hierboven aangegeven, wordt per hospitaal 1° klasse georganiseerd één drager-afdeeling, per hospitaal 2e klasse een halve drager-afdee ling en per hospitaal 3e klasse een sectie eener drager-afdeeling, in het geheel dus 5^ drager-afdeelingen of meer dan voldoende voor eene brigade van de aangenomen sterkte. Onmiddellijk na de mobilisatie wordt het Inlandsch personeel der gemobiliseerde drager-afdeelingen op dezelfde wijze als dat van den troepentrein bij de korpsen vervangen, waardoor in de behoefte van den gewonen dienst wordt voorzien en tevens op denzelfden voet als voor den troepentrein een reserve wordt onderhouden voor de aan vulling te velde. Het spreekt van zelf dat men niet van te voren eene vaste indee ling van de bij eene eventueele mobilisatie benoodigde drager-afdee lingen kan maken, omdat daarbij met verschillende omstandigheden rekening moet gehouden wordenzoo kan er bijv. personeel voor ziekenschepen noodig zijn en kan het geval zich voordoen dat over het personeel van een hospitaal, in de nabijheid van het operatie- tooneel gelegen, niet mag worden beschikt met het oog op het in grooten getale derwaarts evacueeren van zieken en gewonden. De regel behoort te zijn, dat om in den gewonen gang van zaken zoo min mogelijk stoornis te brengen en om een geregeld verloop eener mobilisatie te verzekeren, in de eerste plaats slechts over de helft van het personeel der aangewezen afdeelingen wordt beschikt en al leen bij groote behoefte over het geheel. Onder de tegenwoordige omstandigheid zouden bijv. voor eene expeditie naar Celebes, die drie drager-afdeelingen noodig heeft, moeten worden gemobiliseerd de afdeeling van Batavia, de halve afdeelingen van Semarang, Willem I en Soerabaija, benevens de secties te Pe- lantoengan en Magelang. Het personeel der drager-afdeelingen wordt door zijn werkkring in vredestijd van zelf door den dienst te- velde geoefend en daarop

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 508