39 der kampeerende compagnieën vestingartillerie, waarbij de eene maal de kolonel-commandant van het le, de andere maal de kolonel-com mandant van het 2e regiment vestingartillerie als hoofdleider fun geerde, terwijl bovendien de generaal-commandant van de vesting artillerie de oefeningen bijwoonde. Op welke meest doeltreffende en systematische wijze de collaterale werken der verdedigingsliniën, die elkander somwijlen niet eens kun nen zien, behooren samen te werken om een vijandelijk aanvalswerk, ook al is dit voor een van onze batterijen niet zichtbaar, te be schieten: ziedaar het doel dezer oefeningen. Een voorschrift, op de leiding van dit vuur betrekkelijk, heeft al reeds de militaire literatuur verrijkt, zoodat we, om in geene her halingen te vervallen, de belangstellenden daarheen verwijzen. Dienst op den 25en Mei. Ten 9 ure schietoefeningen voor gedetacheerde officieren en onder officieren met 2 kanonnen van 10 cM. Gezamenlijk grensschieten. Standplaats: rooilijn A. Bedding N0's. 1 en 2. In het geheel 30 granaatkartetsen. Afstand 2088 M. Doel: eene colonne van 3 Ln. schijven, b. 30, h. 2.8 M., op onderlingen afstand van 30 M.de voorste te plaatsen ter hoogte en links van de batterij op 2088 M., rooilijn B. Observatiepost N°. 4, waarin de 1 luit. R. Leiding van de oefening der officieren, de kapitein v. P. Dienst op den 27en Mei. Ten 11 ure voor gedetacheerde officieren bespreking. Ten 1 ure schietoefening met 2 kanonnen van 12 cM. L. Br. Standplaats: rooilijn D. Bedding N0'8. 22 en 23. In het geheel 30 granaatkartetsen. Afstand 1300 M. Doel: eene colonne van 3 Ln* schijven, b. 15, h. 1.8 M., op ouderlingen afstand van 15 M. opge steld, naast de dekking op 1300 H., rooilijn D. Leiding vau de oefening der officieren, de kapitein S. De lange en korte bronzen getiokken kanonnen van 12 cM. be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 50