- 490 van oorlog 100; de sectie draagpaarden, die ook voor karren moeten gebruikt kunnen worden, telt op voet van vrede 25 paarden, op voet van oorlog 100; de 5e sectie op voet van vrede 25 karren met trekossen, bij mobilisatie eveneens uit te breiden tot 100 karren met bijbehoorend trekvee. Behalve oefening van personeel, lastdieren en oefeningen met het materieel, het bestudeeren van alle vraagstukken den transportdienst betreffende, het beproeven en onderzoeken van verschillende soorten van materieel in den meest uitgebreiden zin moeten bij de com pagnie transporttrein, in denzelfden geest als dit in Britseh-Indië geschiedt, alle maatregelen van voorbereiding genomen worden en moet alles op het papier uitgewerkt zijn om bij mobilisatie de geheele compagnie of een gedeelte daarvan in den kortst mogelijken tijd op voet van oorlog te brengen, de koelies aan te werven, de last- en trekdieren aan te koopen en het materieel te doen aanmaken. Bij elke sectie is zoowel op voet van vrede als op voet van oorlog in gedeeld een Europeesch en een Inlandsch sergeant en een Inlandsch korporaal. Naar omstandigheden gaat de compagniescommandant of de luitenant als chef van den trein bij de brigade mede te veldeeen van beiden blijft in het garnizoen achter om op zoodanigen voet als de omstandigheden dit noodig maken een nieuwe compagnie op te richten, waartoe hem tijdelijk een luitenant en eenig kader uit het leger worden toegevoegd, ten einde als depot en aanvulling voor het gemobiliseerde gedeelte te dienen. Wordt nu een brigade van de aangenomen sterkte gemobiliseerd, dan volgt onmiddellijk de mobilisatie van de eerste vier secties van de compagnie transporttrein de 4C sectie kan te velde trekken omdat daar, waar de munitie-draagpaarden van de bergartillerie komen' ook de draagpaarden van den trein bruikbaar zijn. De aldus ge mobiliseerde trein telt dan 3 secties van 100 koelies en 1 sectie van 100 draagpaarden, en heeft eene capaciteit van circa 13500 KG., dus meer dan voldoende voor de behoefte. Op het operatietooneel wordt er nu zoo spoedig mogelijk naar gestreefd de wegen bruikbaar te maken voor transport met karren, ten einde eerst één en later twee secties

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 511