493 Per transportf 133.900 5 Inl. sergeantenn 2.500 5 korporaalsi 400 75 koelies a f 100 's jaars7.500 25 draagpaardenj; 3.000 remonteeringn 2.000 25 karren met trekossen2.000 remonteering1.500 totaalf 153.800 Te verminderen met hetgeen thans voor keuken-, kampements- en stalkoelies wordt te goed gedaan.... f 40.000 blijftf 113.800 of in ronde cijfers f 114.000, welk bedrag nog te verminderen is. met de waarde van den nuttigen arbeid door de compagnie trans porttrein te verrichten. De uitgaven in eens kan ik slechts bij benadering schatten wan neer men deze stelt op 20.000, waarvan de helft voor het eerste jaar en f 5000 voor elk der beide volgende jaren, is dit zeker niet te gering. De gezamenlijke onkosten van het stelsel zijn vooral wat de jaar lijks terugkeerende uitgaven betreft, niet zonder beteekenis; in ver gelijking van hetgeen elders aan den trein ten koste gelegd wordt, zijn zij echter gering, hetgeen zal worden toegegeven wanneer men bedenkt dat zij slechts een bedrag vertegenwoordigen, gelijkstaande met het gedeelte van het eindcijfer van hoofdstuk YII (Depar tement van Oorlog) van de Indische begrooting voor 1890, terwijl in Eugelsch-Indië de onkosten van den trein -gL gedeelte van de gezamenlijke legeruitgaven bedragen, dus bijna driemaal zooveel. Of de som van f 114 000 gevonden zou kunnen worden, wanneer het eindcijfer der begrooting met dat bedrag moet verhoogd worden, is moeielijk te zeggen, maar zelfs ia dat geval is die uitgave zoo productief dat zij volkomen verantwoord te achten is. Ivan daartoe echter niet besloten worden en is dus die som niet te vinden zonder eenige bezuiniging elders, ook dan nog bestaat de gelegenheid daar toe te geraken, mits men het ernstig wil; de wijze, waarop bijv

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 514