VERSLAG EENER PROEFNEMING MET ATJEHSCH BUSKRUIT Met twee platen.) In den loop van de maand September jl. werden den ondergetee- kende door zijn korpscommandant 20 scherpe patronen, gevuld met Atjehsch buskruit, terhandgesteld, met de opdracht van genoemde buskruitsoort de draagkracht te beproeven. De patronen waren verkregen door uit gewone scherpe patronen tot achterl. gew. kl. kal. en achterl. karab. de buskruitladiug te verwijderen en daarvoor een even groote gewichtshoeveelheid Atjehsch buskruit, aangemaakt ter Oostkust van Sumatra, in de plaats te stellen; overigens waren zij echter van geheel dezelfde confectie. Alleen zij opgemerkt, dat de kogel nu minder vast in de huls ge wurgd zat en ter hoogte van den voorkant daarvan twee ongeveer diametraal tegenover elkander aangebrachte kleine inkepingen ver toonde, die ten doel gehad moeten hebben het gemakkelijk uittrek ken van den kogel, vóór het verwisselen der model buskruitladin" tegen de Atjehsche, te bevorderen. Of een en ander echter van noemenswaardigen invloed op de baan van het projectiel geweest zou kunnen zijn, mag betwijfeld worden. Om nu, zonder gebruik te maken van instrumenten tot het meten van dichtheid, temperatuur en vochtigheidstoestand der dampkrings lucht, welke dan ook niet ter beschikking stonden, en dus zonder normaliseering der met het Atjehsch buskruit op het proefveld verkre gen uitkomsten, toch tot een juiste vergelijking te kunnen komen, deden we het schieten van een schijfbeeld met Atjehsch buskruit op iederen afstand voorafgaan door het schieten van een schijfbeeld met een zelfde aantal patronen, gevuld met Ned.-Ind. buskruit N°. 2, want, hoewel ook rekening gehouden is met de baan, welker genor maliseerde gegevens in ons „Aanhangsel tot het Schiet voorschrift

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 517