NOG EEN1GE OPMERKINGEN OYER ENKELE BEPALIN GEN IN DE BATTERIJSCHOOL le GEDEELTE, I1) Het bepaalde omtrent het gebruik van de verschillende colonnes is niet in overeenstemming met wat daarover in de „Handleiding tot het tactisch gebruik der artillerie te velde" wordt gezegd. Daar het laatste werk ook voor de officieren der Indische Artillerie een offi- cieele bron is, ontstaat omtrent de bedoeling van een der belangrijkste punten, de colonne op het slagveld, twijfel. Terwijl men uit het reglement moet opmaken dat de open sectie-colonne op het gevechts- veld de normale is, wijst de „Handleiding enz." de colonne met stuk ken als zoodanig aan. Om mogelijke moeite van naslaan te besparen, worden hier de strijdige gedeelten ter vergelijking naast elkaar gesteld. Reglement. De colonne met stukken wordt meestal op marsch en naarmate van de omstandigheden ook op het gevechtsterrein gebezigd. De open colonne met sectiën wordt op het gevechtsveld en somtijds op marsch gebezigd. Handleiding. Zoolang mogelijk maakt men gebruik van de wegen en mar cheert dan in colonne met stuk ken of, op zeer breede wegen, bij uitzondering in colonne met gewone of vermeerderde tusschen- ruimte. Na het verlaten der we gen op geheel open en effen terrein komende, marcheert men met een zoo breed mogelijk front, liefst met (1) Eenige maanden na de aanbieding van dit artikel, werden we in kennis ge steld met enkele wijzigingen sedert in de Sectie-school aangebracht en hier van belang met het oog op hetgeen opgemerkt wordt naar aanleiding van de afmarschen met sectiën door geheele wendingen. Een omwerking van het daar gezegde achten we evenwel onnoodig, mits men het niet beschouwe als een discussie over de bedoeling van het reglement, maar als een bespreking van de beginselen volgens welke genoemde bewegingen moeten worden uitgevoerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 524