41 voornamelijk gericht tegen de volgende paragrafen dier regels 1°. Wanneer het G. K. T.-vuur geen voortzetting van G.-vuur is en dus de artilleristische afstand moet worden bepaald, geschiedt dat bij voorkeur door grensschieten met G. K. T. (blz, 14). 2°. Correcties voor de springhoogte geschieden uitsluitend met den opzet of het quadrant. Afzonderlijke wijziging der tempeering komt bij normaal brandende sasringen en zundertjes niet voor (blz. 15). 3°. Geeft een schot met een tempeering, waarmede nog niet ge vuurd is, een aanslag, dan dadelijk de opzethoogte vermeerderen voor een afstand van omstreeks 50 M. Yerder wordt deze correctie steeds toegepast als met een zelfde opzethoogte en tempeering 2 aanslagen zijn verkregen (blz. 17). Het inschieten met granaatkartetsen zelve is vooral op groote af standen zoo bezwaarlijk, dat de ondervinding geleerd heeft, dat aan de oogenschijnlijk ietwat omslachtiger methode van het inschieten met granaten de voorkeur moet worden geschonken. Wordt dit laatste in principe aangenomen, dan is daarmede alleszins in overeenstemming, dat de baan van de granaatkartets door het voorafgegaan inschieten met granaten als geheel bepaald wordt geacht, en de juiste plaats van het springpunt alleen door wijziging van den brandtijd verkre gen wordt. Aan de schietschool is dan ook eene herziening van de regels voor het inschieten met de granaatkartets in bewerking genomen. Het concept daarvan kan ik niet meedeelen, maar de gronddenkbeelden er van zal men eenigszins terugvinden in de ontworpen schietregels voor het indirecte granaatkartetsvuur, welke ik hierachter zal opnemen. Men zal moeten toestemmen dat ook de voorschriften bij het Ne- derlandsche leger dikwijls een bijzonder korten levensduur hebben. Nauwelijks was het vorig jaar een nieuwe druk van den Leidraad voor het schieten met vestinggeschut uitgegeven en nu reeds verlangt men reikhalzend naar de nieuwe uitgave, die betere schietregels voor het inschieten met granaatkartetsen, schootstafels voor 15 cM. K. en regels voor het indirect granaatkartetsvuur zal geven. Laat mij niet vergeten hier nog aan toe te voegen, dat wij aan de schietschool eenige verbeterblaadjes voor de schootstafels in den Leidraad van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 52