43 zullen voorkomen, zijnde bij het grensschieten de opzethoogte en de tem- peering reeds vrij nauwkeurig bepaald. De regeling nu van de spring- hoogte is zóó eenvoudig, dat men bij eene oefening eigenlijk aan ééne groep van 4 schoten genoeg heeft, en de geldelijke waarde der 4 volgende niet in goede verhouding staat tot het weinige dat men er mede leert. Wel had men bij het le schot dadelijk de tempeering met 2 a 3 O. T. minder en de opzethoogte 5 a 10°/00 meer kunnen nemen, maar men was hiertoe niet verplichtterwijl nu na elk schot moest worden nagedacht, waardoor de regels beter in het geheugen worden geprent. Ten slotte heeft men, nadat overtuigend was gebleken, dat de schietregels hier niet tot eene goede uitkomst leidden, de tempeering met 4 O. T. verminderd, waardoor nog 2 schoten met goede spring- hoogte werden verkregen. Tegenover den vijand zou men, indien men de fouten der schoots- tafel kende wat meestal niet het geval zal zijnen daarbij zooveel mogelijk de schietregels wilde volgen, het lc schot zeker gedaan hebben met 2 a 3 O. T. minder en 5 a 10°/00 opzethoogte meer, daar zoo mogelijk de eerste schoten reeds uitwerking moeten hebben. Daar de juiste grootte van de fout der schootstafel niet bekend is, zou deze aangebrachte correctie eigenlijk nog slechts willekeurig zijn, en daarmede misschien nog niet spoedig genoeg tot eene goede uit komst leiden; de wensch, eene goede schootstafel te bezitten, mag dan ook niet onbescheiden heeten. Hield men zich gemachtigd om de schietregels geheel los te laten, dan ware het zeker het beste om in de gegeven omstandigheden eerst de baan te bepalen, d. w. z. de goede opzethoogte te zoeken, om de baan door het doel te verkrijgen, hetgeen, daar bij dit vuur ook gebleken is, dat de meeste granaatkartetsen bij deze tamelijk groote invalshoeken in den aanslag sprongen, geschieden kan, door volgens de correctiën voor lengte-afwijkingen van granaatvuur de opzethoogte voor de groep te bepalen, daarbij voor meerdere zekerheid de tem peering nog iets grooter nemende, en, is de baan aldus eenmaal ge regeld, de tempeering te verminderen, ten einde springpunten in de lucht te verkrijgen, dan groepen van 4 scholen doen en de spring- hoogten regelen door wijziging van de tempeering. Het gemis aan een tijdschokbuis zal zich hier bijzonder doen gevoelen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 54