537 had achterwege kunnen blijven; op blz. 106 bovenaan is door mij aanbevolen, om aan de oefening op de cirkelschijf eene afzonderlijke klasse, de laagste, te wijden. Waar ik lager op blz. 106 spreek van oefening op de cirkelschijf op alle binnen de grens van het individueele schot gelegen afstanden, daar heb ik dus de oefening dier laagste klasse op het oog. Op blz. 114 nu wordt gezegd „Immer late men den schutter in de vroeger aangegeven laagste klasse individueel schieten op afstandenwaar het vizier een vizierschot vergunt.Uit dit alles blijkt, dat met de woorden „op alle afstanden" bedoeld is op alle vizierschotsafstanden en niet, zooals de Heer Rink wil doen voor komen, op het oneindig groot aantal standen, dat zich binnen den afstand van 350 M. bevindt. Ook lette men op hetgeen verder op blz. 114 volgt, namelijk: „dan" (dat wil zeggen in dat geval) „kan hij, zoover de trefkans toelaat, steeds ongeveer het punt treffen, ivaarop hij gericht ismen toetse daaraan de waarde van den verderen inhoud van blz. 503, 4e alinea Op blz. 503 onderaan en 504 eerste helft bestrijdt de Heer Rink een paar door mij op de bladzijden 107 en 108, aflevering N°. 2 geuite meeningen. Die meeningen zijn blijkbaar niet begrepen. Wat de eerste betreft, op blz. 107 staat duidelijk het volgendeDoor de keuze der richting op den voet kunnen bij de schietoefeningen (let wel: schietoefeningen) richtpunt en gewild trefpunt niet samenvallen, m. a. w. door die keuze was het niet mogelijk schietoefeningen vast te stellen, waarbij richt- en gewild trefpunt samenvallen. Immers het gewilde trefpunt kan bij de individueele oefeningen toch niet in den onderkant van de schijf liggen evenals het richtpunt? Het gevolg is dan ook geweest, dat, zooals ik op blz. 109, 2C alinea opmerkte, bij 12 van de 14 oefeningen van de le en 2e klasse van het schijfschieten het vizier voor een te grooten afstand moet worden gesteld. Is daarentegen de richting op het midden voorgeschreven, dan kunnen richt- en gewild trefpunt bij de schietoefeningen wèl samenvallen en dus de cirkelschijf gebruikt en het juistheidsschot beoefend worden. Men ziet hieruit, dat de bestrijding bovenaan blz. 504 niet gerechtvaardigd is. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van hetgeen ik op blz. 108

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 558