543 plaats te maken voor haar tweelingzuster, wordt weggerold en beplakt de waarnemer kan de treffers uit den observatiepost observeeren en na ieder schot aanwijzen; desnoods kan de inrichting zoodanig wor den veranderd, dat de schijf, waarop geschoten wordt, een weinig meer naar den waarnemer is gekeerdin ieder geval kan men tot die groote en kostbare tijdsbesparing eene proef nemen. Ook zou met het aanwijzen gewacht kunnen worden, totdat de schijf na alle schoten is binnengerold; dat daarbij niet de eigen plaats van ieder schot bekend wordt, acht ik geen groot bezwaar, vooral niet, als eene standvastige richting op het midden, zonder recht van verandering van richtpunt na een verkeerd afgekomen schot, zou voorgeschreven zijn. 3°. Onze infanterie worde bewapend met een licht juistheidswapen. Een repeteerstelsel is niet noodig; daarvoor heeft de Indische oorlog geen ruimte; juistheidsschot en repeteerstelsel zijn onvereenigbare zaken, water en vuur. Bij ons moet met de schoten gewoekerd wor den, want de gelegenheid tot treffen is zeer gering; weinig schieten dus, maar raken; dat maakt op den vijand meer indruk dan veel en vruchteloos in de ledige ruimte poffen. Tegenwoordig reeds wordt er te veel geschoten en och arm, wat zijn de uitkomsten slechthoe klein is het aantal vijandelijke dooden en gewonden tengevolge van infanterievuur. Ligt daarin ook de oorzaak, dat het ons thans te velde niet beter gaat dan vroeger, toen ieder schot uit het langzame tromplaadgeweer gewikt en gewogen moest worden? Niet, dat ik dat geweer terugverlang; neen, maar de oefening met den gewonen achterlader moet verbeterd wordenVeel schieten en weinig treffen verhoogt het moreel des vijands, verlaagt het eigen. Nog herinner ik mij bij overlevering het feit van dien kapitein-trou- pier, die, na lang onder hevig vijandelijk vuur gestaan te hebben zonder 'n enkele gewonde te krijgen, over zóóveel munitieverspilling verontwaardigd,een zeker lichaamsdeel ontblootte en dat met de woorden „daar lammelingen, schiet g. v. d. daarop" den vijand toekeerde. Dat feit, de grootste minachting uitdrukkende, hoe triviaal ook, geeft te denken. In den Europeeschen strijd met diens groote, ongedekte, levende massa's kan een repeteerstelsel van kolossale uitwerking zijn, maar DL II, 1890. 34

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 564