HET LEZEN TAN TOPOGRAPHISCHE KAARTEN EN DE VERGELIJKING DAARVAN MET HET TERREIN Onder de kundigheden, welke een officier moet bezitten, nemen het behoorlijk kunnen lezen van topographische kaarten en de vaar digheid om deze vlug met het terrein te kunnen vergelijken eene voorname plaats in. Vooral is dit van toepassing op den Indischen officier, omdat onze troepen te velde doorgaans in geaccidenteerd terrein optreden, in welk geval én het lezen van de kaart én het vergelijken er van met het terrein de meeste moeite veroorzaken. Mist hij de vaardigheid daartoe, dan zai hij zich steeds onbeholpen voelen, wanneer hij van de kaart gebruik moet maken, en moet hij eene opdracht uitvoeren, waarbij hij geheel op eigen beenen staat, dan zal hem dit gemis belemmeren in zijne bewegingen en besluiten; de goede uitvoering der opdracht is niet meer verzekerd, en de colonne, in welker belang hij werkzaam is, kan daardoor schade lijden. Het doel van dit schrijven isvoor zoover dit op papier kan ge schieden het geven van eenige wenken voor oefeningen in het lezen en begrijpen van de kaart en de vergelijking er van met het terrein de aanleiding er toe mijne overtuiging, dat deze quaestie bij het leger te oppervlakkig wordt behandeld. Men stelle zich toch niet voor, dat de pas aangestelde officieren de bedoelde vaardigheid hebben, want bij de inrichting, waar zij hunne opleiding hebben ontvangen, is het niet mogelijk haar te ver krijgen, evenmin als alleen door het gebruik der kaart bij manoeuvres. Men zij er voorts van overtuigd, dat deze kundigheden meer dan elke andere de eigenaardigheid hebben, dat zij niemand aanwaaien, maar integendeel eene degelijke studie, voornamelijk in het terrein, ver- eischen, zonder welke geen officier zich mag inbeelden, dat hij haar machtig is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 566