- 45 Het voortgezet vuur begint, zoodra de springhoogte is geregeld in verband met de gewenschte. Gedurende het grensschieten moet de springhoogte van elk schot wor- deu waargenomen boveu een vlak, gaande door de oogen van den waar nemer en de binnenkruin der dekking en in Meters opgeteekend. Gedu rende het groepschieten en het voortgezet vuur wordt een granaatkartets, die boven genoemd waarnemingsvlak is gesprongen, opgeteekend als b en die er onder, of een aanslag maakt, (al of niet gesprongen) als (o)* Gedurende het groepschieten en het voortgezet vuur worden met schoten bedoeld granaatkartetsen, waarvan het bof (o) is waargenomen. Een groep bestaat altijd uit 8 schoten met een zelfde tempeering en opzethoogte gedaan, tenzij de groep om nader te vermelden re denen wordt afgebroken. Correcties voor springhoogte geschieden uitsluitend door wijziging der tempeering. Moet de springafstand worden gewijzigd, zoo geschiedt dat door Parallelle Correctie, wordende hiermede eene gelijktijdige overeenkom stige wijziging van de opzethoogte en tempeering bedoeld. Afzon derlijke wijziging van de opzethoogte komt in den regel niet voor. Voor de Parallelle Correctie van 50 M. (Par. C50) wordt steeds genomen de helft van het verschil der opzethoogten en tempeerin- gen van de beide 100-tallen der afstanden, welke die, waarop het granaatkartetsvuur begonnen wordt, insluiten. Is deze laatste een veelvoud van 100 M., dan te nemen de helft van het verschil tus- schen de Opzeth. en Temp. van dit 100-tal en die van het naast kleinere. De invalshoek moet minstens 20° bedragen. De gemiddelde springhoogte is gesteld op HS50. Schietregels. 1°. Door grensschieten met G. den artilleristischen afstand tot de kruin der dekking bepalen, vervolgens voor het G. K. T.-vuur de Opzeth., (of El.), Corr. v/d Dir. en Temp. voor dien afstand en de overige gegevens van de naastbijliggende dracht der schootstafels. Is de werkelijke afstand bekend, dan wordt evenwel de Temp. geno men voor dien werkelijken afstand. 2°. Er wordt met G. K. T. grensgeschoten volgens de correctiën

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 56