556 van den troephet stelsel, tot welks verval bij de westersche legers de Napoleontische oorlogen den voornaamsten stoot gegeven hebben, doch waarvan wij niet bij machte zijn ons los te maken door de bijzondere toestanden, waarin wij hier verkeeren. Want, zijn onze operatietooneelen in den regel ons vooraf al zeer weinig be kend, door de omstandigheid, dat de streken, waarin wij strijd voeren, ook veelal geene of zeer schaarsche middelen bezitten om te voorzien in de voeding van den troep, worden wij gedwongen zelf alle benoodigdheden mede te voeren en daar dit geschiedt onder hoogst bezwarende omstandigheden een reeds in vredestijd georganiseerde transportdienst toch bestaat er niet en hoe het met de communicatie middelen gesteld is in een land, waar wij ons voor't eerst vertoonen, is voldoende bekendzoo maakt dit ons verplegingsstelsel zooveel te moeilijker en worden de uit den aard daaraan verbonden nadeelen ook zooveel te grooter. Geen beter bewijs voor de hier verkondigde waarheid dan de nood zakelijk geworden staking van onze operatiën in de XXII Moekims van 1 Augustus 1878 tot den 23en Maart van het daaropvolgende jaar. Zijn alzoo de bezwaren aan onze oorlogvoering verbonden in dit opzicht van groote beteekenis, als het operatietooneel in de vlakte tegen dat in de bergen wordt verwisseld, nemen die bezwaren minstens in drievoudige mate toe. Wat blijft, na toetsing aan een bergland als Flores, er eigenlijk nog over van de normen voor het oorlogstooneel in den bergoorlog, zooals men die in de verschillende werken vindt uiteengezet met terugzicht op de bergterreinen van Midden-Europa? Ginds, zelfs in het hooggebergte, de aanwezigheid van straat- en spoorwegen niet uitgeslotende gebergten van middelbare hoogte in ruime mate ge legenheid biedende tot het onder dak brengen van man en paard en, doordat het meest benoodigde, als aardappelen, rogge en haver, ook op die hoogte wordt geoogst, tevens voeding opleverende voor beiden. En op Zuid-Flores? Yan een pad, bruikbaar voor den soldaat of den lastdrager is geen sprake; in de menigvuldige, diep ingesneden ravijnen met hunne steile hellingen vordert het maken van een door gang dagen achtereen de inspanning van alle krachteneen onder-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 577