557 dak wordt eerst diep landwaarts in aangetroffen na het overtrekken van schier ongenaakbare puntenvoortbrengselen van den grond, in zoodanige hoeveelheid aanwezig, dat zij tot levensonderhoud hadden kunnen strekken van den troep, worden te vergeefs gezocht en de voor ziening in drinkwater, de onontbeeriijkste behoefte, gaat met de grootste bezwaren gepaardop een der etapes vordert de afdaling naar den bergstroom in den bodem van het ravijn en de wateropvoer naar boven van den enkelen koelie niet minder dan een en een half uur. Ik beschik over geene kaarten of officieele gevevens, doch zijn de particuliere mededeelingen juist, dan blijkt daaruit dat, na het debarkement in de Aimere-baai op den 14™ Mei, nog drie volle dagen gevorderd werden om de troepen en alle medegevoerde be- noodigdheden te ontschepen. Den 26en Mei was de operatiebasis Wai Mokeh voldoende bevestigd, was de weg naar het binnenland, door vier ravijnen voerende, in bruikbaren staat gebracht en kon de op 10 a 11 palen landwaarts gelegen eerste etape worden bezetdat resultaat was werkelijk meer dan bevredigend. Met het dieper binnen dringen in de landstreek worden de moeilijkheden grooter, de hou ding der inboorlingen dwingt inmiddels tot groote voorzichtigheid en als gevolg hiervan wordt de voortgang ook langzamer, doch dit neemt niet weg dat later wel blijken zal dat men gedaan heeft wat men kon, zoodat dan ook Wai Mokeh, Wawa, Do met eere den naam zullen in herinnering brengen van den aanvoerder, die onze troepen tot daarheen heeft geleid. Het groote nadeel dat de excursie naar Zuid-Flores heeft aange kleefd, is haar lange duur geweest; die duur hield nauw verband met den aard der expeditie, want toen deze werd uitgerust, rekende men te Batavia dat het tinonderzoek minstens zes maanden zou vor deren. En voor de aanvallende partij is in den bergoorlog niets nadeeliger dan juist die lange duur. „Je langer der Gebirgskrieg „dauert, je schwieriger wird er für den Angriffseine Yerbindungen „bieten der Yertheidigung immer mehr Angriffspunkte. Yer- „pflegung, Nachschub und Abhub werden immer schwieriger. Es „wird nothwendig, die wichtigsten Punkte der Operationslinien als „Etappen flüchtig zu befestigen, dauerend zu besetzen und den „Zwischenraum unausgesetzt durch Patrouillen zu überwachen." De

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 578