569 Vivent les principes! En ik denk daarbij hoe onze exercitiere glementen en ons gevechtsvoorschrift, onmiskenbaar den geest ade mende die uit de reglementen der Westersche legers spreekt, daardoor ook het hoofdbeginsel der moderne oorlogvoering huldigen„neutra liseer de uitwerking van 's vijands vuur"eene huldiging, onverbid delijk strekkende ten nadeele van den offensieven zin in het voetwapen. Vivent les principes! En ik overweeg hoe onze hedeudaagsche voedingstarieven, hun ontstaan dankende aan den tijdgeest, die den Indischen soldaat tot hongerlijder verklaarde en de beri-beri ziekte bij de individuen deed toeschrijven aan onvoldoende toediening van eiwitstoffen, koolhydraten en vetten, hoe die tarieven de taak der troepenaanvoering nog bezwarender maken dan die reeds is, maar ook hoe zij het mobiliteitsbegrip bij onze infanterie tot schade zijn. Tusschen het Voorheen en Thans ligt, ook in deze opzichten, voor ons een werkelijk gulden middenweg, mits, met dien te bewandelen, hij ons wapen tevens beziele met een evenredig deel van den geest, aan een Raaff, een Elout, een Veltman, een Schenck, een Vermeulen Krieger en een Poland eigen. Maar die middenweg is onbereikbaar, zoolang de draak, die ons op het thans ingeslagen spoor omkneld houdt, niet onmachtig zal zijn terneergeslagen. Die draak heet, naar de terminologie van Lodewijk Mulder: „Stokvisch" November 1890. D.. II, 1890. 35

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 580