561 In aanmerking genomen dat dit boekje een 130tal figuren bevat, welke tusschen den tekst zijn gevoegd, zoo mag de prijs van ƒ.3.niet te hoog worden geacht. W. rDe LandsverdedigingMaandschrift voor militairen en voor allen die in de weerbaarheid en onafhankelijkheid van Nederland belang stellenonder redactie van Investigatorep. Hoewel van dit maandschrift bij de redactie van het Ind. Mil. Tijd schrift nog geen exemplaar ter kennisneming is ontvangenkunnen wij toch niet nalaten de aandacht van het Indisch officierskops op dit nieuwe militaire periodiek te vestigen. Wanneer het geeft wat het belooftwanneer het heldere begrippen omtrent onze landsverdediging weet te verspreidenfrank en vrij alles bespreekt wat daarop van invloed kan zijn, alle persoonlijkheid zooveel mogelijk vermijdt, strikt onpartijdig blijft en slechts het waarachtig be lang van het vaderland behartigtwij zeggenwanneer het de anonieme Redactie van het jeugdige orgaan mag gelukken aan dit programma ge trouw te blijven, dan twijfelen we niet of de onderneming zal blijken, genoegzame levensvatbaarheid te bezitten. Vooral de omstandigheid dat het nieuwe maandschrift zich voorstelt niet alleen voor militairen te dienenmaar onderwerpen te behandelen die door elk Nederlander met zorg moeten worden overwogen, maakt het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat het naast de in Nederland reeds bestaande militaire periodieken met eere een plaats zal kunnen innemen. „De Landsverdediging" zal bij de Uitgevers Maatschappij „Elsevier" te Amsterdam verschijnen en voor Indië franco per post bij vooruitbetaling f 1.75 per kwartaal kosten. De eerste aflevering is ruim drie vollen druks groot. De formatie der Infanterie-Schietscliool te Meester Cornells. Nu de formatie van deze betrekkelijk nog jeugdige inrichting aan officieren slechts 1 kapitein of majoor, directeur en 2 luitenants-instruc teurs telt, doet zich het geval voor, dat de onlangs tot kapitein bevor derde leeraar als zoodanig moet aftreden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 582