562 Het zal nauwelijks gezegd behoeven te worden, dat deze regeling niet anders dan schadelijk op het onderwijs moet werken dan wel de keuze van de leerlingen op een hoogst ongewenschte wijze zal beperken. Neemt men een hoog in de ranglijst staand luitenant tot instructeur, dan zal hij slechts kort in functie kunnen blijven en tegen dat hij volkomen van zijn taak op de hoogte zal zijn, moeten aftreden; kiest men een officier van nog jeugdige anciënneteit, zooals men nu van plan schijnt te zijn, dan kan- men alleen nog jeugdiger luitenants als leerling bij de inrichting deta- cheeren en sluit men op die wijze de kans van het oudere gedeelte van het luitenantskorps, om van het daar gegeven onderricht te profiteeren, ten eenemale af. Het komt ons daarom voor, dat een wijziging van de formatie in dier voege, dat de oudste instructeur ook den kapiteinsrang kan bekleeden, in elk opzicht gewenscht mag heeten. Behooren in de uitrusting onzer Europeesche soldaten niet eenige handdoeken, slaapbroeken en kabaya's tehuis? Ziedaar een vraag, die, gelooven wij, door elk troepenofficier op onvoor waardelijk bevestigende wijze zal worden beantwoord. Men eischt van een soldaat, dat hij zijn lichaam rein houdt, dat hij zich trouw baadt; men bouwt kostbare badgelegenheden in de kampe menten doch laat de verstrekking van een zoo onmisbaar voorwerp, als een handdoek is, achterwege. Nu in sommige Europeesche compagnieën, bij wijze van proef, doel matig en gezellig gemeubelde dagverblijven zijn ingericht en daarmede een tot dusverre goed geslaagde poging wordt gedaan, om de men- schen van verkeerde wegen en uit de cantine terug te houden en ze meer en meer aan huis te binden, nu kan men toch moeielijk eischen, dat zij in dat hun aangeboden gezellig zitje steeds in vol ornaat zullen verschijnen. Aangezien echter de bezoekers niet in het bezit zijn van slaapbroeken en kabaya's, komen zij somtijds in de dagverblijven voor den dag op een wijze, die wel een beetje al te „déshabillée" schijnt en ook den minst bevooroordeelden officier het woord „shocking" op de lippen brengt. Mogen wij deze omstandigheid eens onder de aandacht van onze In tendance brengen?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 583