563 Schietproeven op een luchtballon. Rusland. Den 25en Juli jl. zijn in de legerplaats van Ust-Ishora schietproeven genomen op den afgekeurden luchtballon Jastrebdie ons belangrijk genoeg voorkomen om hier vermeld te worden. De aan 3 kabels bevestigde ballon bevond zich op een hoogte van 200 M.in het schuitje was een luchtreiziger door een pop voorgesteld, op een af stand van 1500 M. waren 4 stukken licht veldgeschut opgesteldde man schappen, die de kabels vasthielden, bevonden zich onder dekkingen en konden den ballon niet alleen laten dalen of rijzen, doch hem ook zij waarts verplaatsen. De lucht was helder en er was nagenoeg geen wind- Zoowel voor het inschieten als bij het voortgezet vuur werden uitsluitend granaatkartetsen gebruikt; met het 10e schot was men ingeschoten, waar op 5 salvo's gedaan werden; eerst na het 5e salvo konde men aan de gedaanteverandering van den ballon zien, dat hij getroffen was, het 6e salvo ging over den inmiddels dalenden ballon heen. Toen de ballon op den grond lag, vond men 5 groote en 24 kleine gaten, nagenoeg alle in het bovenste gedeelte van den ballon; het grootste gat was ongeveer 10 dM.2; volgens de aanwezige deskundigen had men in 1jt uur tijd den ballon weer bruikbaar kunnen maken, daar men dit evenwel niet gedaan heeft, zullen wij deze verzekering maar ad notifi catie aannemen. (Mil. Blad.) Chili. In de maand Maart van dit jaar werden te Batuco, nabij Santiago, vergelijkende proeven genomen tusschen 7,5 cM. veld- en berggeschut. van Krupp en Fransch veld- en berggeschut van 8 cM., systeem De Bange. Niettegenstaande laatstgenoemd materieel door kaliber, zoomede door zwaarte van geschut en projectiel aanmerkelijk in 't voordeel was bov en 't eerstgenoemde, zoo heeft toch het Kruppsche geschut de proef met glans doorstaan. Op alle punten, waarover het onderzoek liep, alsjuistheid van schot, t.refuitwerking, tijd tot het doen van een bepaald aantal schoten en toe stand van munitie, kanon en affuit, bleef het Duitsche materieel in het voordeeldit was zelfs zoo in 't oog vallend, dat de commissie van proef neming nog vóór 't geheele onderzoek was afgeloopen, eenparig ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 584