505 dragen hebben doen toekomen, noodwendig eenig geduld moeten oefe nen. Zij kunnen er zich echter yan overtuigd houden, dat bij de regeling der plaatsing de meest mogelijke billijkheid is betracht ge worden. Ik maak van deze gelegenheid tevens gebruik, om den medewerkers in overweging te geven, om, wanneer zij over het eene of andere onder- •werp uitgebreide opstellen wenschen te schrijven, de redactie vooraf over de zaak te willen polsen. Reeds verscheidene malen toch is het ge schied, dat met zorg bewerkte bijdragen ontvangen werden, juist op het oogenblik, dat een over dezelfde quaestie handelend opstel van een anderen medewerker ter perse was. Om noodeloozen arbeid en teleurstelling te voorkomen, verdient het daarom aanbeveling, zich vooraf te overtui gen of reeds niet andere, soortgelijke stukken bij de redactie zijn ontvangen. Ten einde de gedachtenwisseling tusschen redactie en medewerkers zoo gemakkelijk en kort mogelijk te maken, zal in den nieuwen jaargang een nieuwe rubriek „Correspondentie" worden geopend, waarin, uit den aard der zaak, de door de medewerkers eventueel gewensehte anoniemiteit zal bewaard blijven en in dat geval de antwoorden zullen gericht zijn aan de letter of het woord, waaronder de schrijvers hunne bijdragen wenschen geplaatst te zien, met vermelding van de eerste letter van den naam van hunne verblijfplaats. Ter wille van de voor het tijdschrift zoo noodige afwisseling zijn na tuurlijk korte, zakelijke stukken verkieslijk boven opstellen, die eerst na tal van vervolgen een einde nemen; dergelijke bijdragen, hoe belang wekkend overigens ook, doen, op enkele uitzonderingen na, de aandacht der lezers allengskens verflauwen en eigenen zich daarom eerder voor den brochure-vorm. Verder acht ik het raadzaam de aandacht niet alleen van de medewerkers maar van alle officieren van het Ned.-Ind. leger op de rubriek „Varia" te vestigen. Deze rubriek leent zich bij uitstek tot de korte behandeling' van allerlei zaken, die in de practijk blijken te wenschen over te laten en tot plaatsing van opmerkingen en beknopte mededeelingen, die in het belang van ons leger kunnen worden geacht. Aangezien het mij voorkomt, dat deze rubriek tot dusverre niet vol doende tot haar recht komt, geloof ik met het oog op het doel, dat ons militair orgaan voorstaat, aan de officieren te mogen verzoeken om kleine bijdragen, die hun voor plaatsing in de „Varia" geschikt voorkomen, ivel aan de Redactie te willen doen toekomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 586