4 GEDETACHEERD. Infanterie. OPGEDRAGEN. Geneeskundige Dienst. GESTELD. Infanterie. HERSTELD. Genie. ONTHEVEN. Infanterie. INGETROKKEN. Infanterie. ONTSLAGEN. Infanterie. bij dien van Celebe3, Menado en Timor te Makassar, de dir. off. v. gez. 2e kl. H. Mitrea; bij het hosp. te Batavia, de off. v. gez. lo kl. J. C. Kornelissen en de mil. apoth. 2e kl. H. van Os; bij het hosp. te Magelang, de off. v. gez. 2e kl. J. A. Tamson-, bij het garn. te Amboina, de off. v. gez. 2e kl. C. A Felix bij het garn. te Padang, de off. v. gez. Ie kl. Dr. D. D. Biichler. Bij het leger h.t.l., de kap. E. K. J. V. fan ilulken, de le It. G. A. van Driel en de 2e lts. J. J. Verbrugli en K. E. Collard van het Ned. leger; bij het leger in Nederland, de kap. E. H. Waleson en de le It. K. van der Maaten van het Ned.-Ind. leger; bij het le dep. bat., de 2e It. J. van der Scheer. Om naar Nederland terug te keeren, aan den bij het leger h. t. 1. gedet. off. v. gez. le kl. van het Ned. leger H. Gl. C. Heringa. Op non-activiteit buiten bezwaar van den lande voor den tijd van vier maanden, de kap. F. P. A. Mollinger. In activiteit, de maj. M. P. M. Kuijl. Yan zijne detacheering bij de Inf. Schietschool, de 2e It. J. van der Scheer. De overplaatsing bij het 2e bat., van den len lt.-adj. A. M. Wouters; de overplaatsing bij het 5e bat., van den kap. IIGL L. Frackers en den 2en It. B. BangerU; de overplaatsing bij het garn. bat. van de Z.- en O.-afd. van Borneo, van den maj. F. P. Sievers; de overplaatsing als plaats, comdt. te Padang, van den lt.-kol. W. P. Stutterheim. Op verzoek, eervol, uit zijne betrekking van adjudant bij het garn. bat. van Pa- lembang, de le lt.-adj. P. Bodemeijer; eervol, als instructeur bij den voorb. cursus van het 2e dep. bat., de le It. A. Montagne eervol, als hulpinstructeur bij dien cursus, de 2e It. C. Exel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 595