52 Dienzelfden dag werden 's morgens om 10 uur te Fort de Koek het residenfiehuis en andere gebouwen der Europeanen buiten het fort geplunderd en verbrand. 's Namiddags om 12 uur werd Padang-riboe-riboe even onverwacht aangevallen, de passar aldaar verbrand, terwijl velen der onzen het leven verloren. Binnen een korten tijd was een opstand in nagenoeg de geheele Padangsche Bovenlanden uitgebroken. In 1850 brak eensklaps een opstand uit in Bantam, die begon met de vermoording van den demang van Tjilegon, terwijl hij op weg was naar Poeloe Merak. Niemand had vermoed, dat ei iets broeide en ofschoon eene bende muiters, die zich plunderende in de verschillende huizen der dessa Boedang Batoe verspreid had, over vallen en verslagen werd, zoo slaagde men er toch niet in den op stand in den beginne te dempen. De Bandjermasinsehe oorlog in 1859 begon ook met het vermoor den van alle Europeanen, een twintigtal mannen, vrouwen enkinde- ren, op den 1™ Mei te Kalangan. Men beweert, dat de oom van den rijksbestierder de bewerker van deze gruweldaad is geweest. Verder werden onze vestigingen te Pengaron en Marahaban inge sloten en weldra was de opstand overal uitgebroken. Ook de gruwelen, kort geleden in het Bantamsche te Tjilegon be dreven, kunnen aantoonen hoe zulk een opstand kan uitbreken en hoeveel menschen de slachtoffers er van worden. Wordt zulk eene volksbeweging te licht geteld, is men niet spoedig gereed uitbrei ding te voorkomen en wordt niet krachtdadig te werk gegaan, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Zoodra door den Inlandschen vijand tot den oorlog besloten is, roe pen de hoofden hunne weerbare mannen op. Iedereen, die de wa pens kan dragen, onverschillig van welken leeftijd, kan aangewezen worden om uit te trekken en moet aan die oproeping gehoor geven. Bij voorkeur worden echter zij gekozen, die reeds meerdere gevech ten hebben bijgewoond, tegen ons gestreden hebben of bij het In dische leger in dienst zijn geweest. 'Meermalen heeft de Inlandsche vijand beproefd, onze soldaten tot desertie over te halen en dikwijls is hij daarin geslaagd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 63