56 werden door een raad van Tjong-lin's of opperbevelhebbers, wien in tijd van oorlog het algemeen beheer der zaken met onbeperkte macht werd toevertrouwd. Daarenboven behoorde tot hunne strijdmacht nog een groot aantal Pin's of onbezoldigden, wier hoofdzakelijke bestemming was om koe liediensten en corveeën te verrichten; zij waren naar verkiezing al of niet gewapend. Na een ernstig gevecht, waarbij de Inlandsche vijand een groot verlies geleden heeft, kan men er op rekenen, dat zijne macht, voor namelijk door het naar huis gaan van vele in den omtrek thuis be hoorenden, voor het oogenblik zeer verzwakken zal. "Wanneer hij groote vermoeienissen heeft doorstaan of zich heeft moeten inspannen, zal hij steeds voor een korten tijd rust ne men, zelfs al heeft hij ook de grootste voordeelen behaald. Daardoor hebben wij dikwijls na geleden verlies gelegenheid gehad, om ons te herstellen en te versterken, terwijl de vijand, ware hij voortvarend te werk gegaan, ons kolossale verliezen zoude hebben toegebracht. Na de nederlaag onzer troepen bij Demak in 1825 zou Semarang, ontbloot van alle verdedigingsmiddelen, zeker in handen van den pangerang van Serang gevallen zijn, wanneer hij dadelijk voorwaarts ware gerukt. Negen dagen later beproefde hij deze stad te veroveren, maar in dien tusschentijd had generaal Yan Green eene voldoende macht ver zameld om hem te verslaan. Heeft de Inlandsche vijand voordeelen behaald, al zijn zij ook nog zoo gering, zoo groeit zijne macht terstond aan. De nederlaag van het detachement, dat den 30en Juli 1825 de 4 pangerangs naar Djokdjokarta geleidde en waarvan de mare zich in zeer korten tijd alom verspreidde, had voor ons de noodlottigste gevolgen. Dipo Negoro was plotseling weder de groote en machtige vorst ge worden, wien de hemel blijkbaar zijn bijstand schonk tot herstel en bevestiging der Mohamedaansche leer over geheel Java, tot het ver drijven der vreemdelingen uit het land en het gelukkig maken zijner bevolking. Hierbij kwam nog, dat den 3en Augustus de troepen van prins jfangkoe Negoro te Selarong, Brossot, Mangir, enz. hevig aangevallen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 67