58 handelingen aan te knoopen en is hij schijnbaar genegen aan al onze eischen te voldoen en zich te onderwerpen. Met groote bekwaamheid en geslepenheid weet hij die te voeren, te rekken, de inwilliging dei- hem gestelde voorwaarden steeds uit te stellen, in één woord, ons om den tuin te leiden. Langzamerhand begint hij minder toegevend te worden, zoodat onze argwaan wordt opgewekt, welke hij echter op eene geslepen wijze weet te doen inslapen door allerlei uitvluchten en draaierijen. Heeft hij eindelijk zijn doel bereikt, namelijk het winnen van tijd en het herstellen zijner geleden verliezen, dan werpt hij het masker af en begint den strijd met vernieuwde woede. In September 1828, ten tijde van den wapenstilstand in de vooraf gaande maand gesloten, wenschte Dipo Negoro door vele geleden verliezen gedweeër geworden, onderhandelingen aan te knoopen. Het bleek echter weldra, door de hooge eischen welke hij stelde, dat het hem in geenen deele ernst was. Zijne eerste voorwaarde was, dat hem de titel gegeven zoude worden van Panoto-Gomo, d. i. „Regelaar van den godsdienst" en wanneer hierin toegestemd werd, zou hij de overige voorwaarden kenbaar maken. Over dit eene punt werd den geheelen dag beraadslaagd, maar de onderhandelaars konden het niet eens worden. De generaal De Koek verzocht in een brief duidelijker verklaring, doch Kiaij Modjo, door Dipo Negoro gemachtigd, hield zich alsof hij den inhoud niet begreep. Daarna deed genoemd priester de vraag, of de generaal bij Dipo Negoro, wilde komenhiervan kon natuurlijk in 't geheel geen sprake zijn, om welke reden de bevelhebber liet weten, dat Dipo Negoro bij hem moest komen. Laatstgenoemde schreef weder een brief, die niets dan plichtplegingen behelsde. Na nog veel over en weder schrijven, bleek ten duidelijkste, dat Dipo Negoro's bedoelingen waren het winnen van tijd om zijne verliezen te herstellen. De onderhandelingen werden afgebroken en de wapenstilstand als geëindigd beschouwd. Wij hadden echter een kostbaren tijd verloren, doordat het juist in den goeden tijd van het jaar was geweest, dat de operatiën ge staakt moesten worden. Dit had Dipo Negoro zeer goed geweten en hij had derhalve ten volle zijn doel bereikt. Bij het weder openen der vijandelijkheden, begon het slechte

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 69