02 door de bevolking onderricht. Zoo geheim kunnen onze voornemens niet gehouden worden, of hij is er mede bekend, want mochten wij al niet door de bevriende inwoners verraden worden, de spionnen, die hij tot in de onmiddellijke nabijheid van ons hoofdkwartier heeft, zullen hem wel verwittigen. Zijn spionneerstelsel schijnt uitmuntend ingericht en hij wordt beter bediend door zijne spionnen dan wij door de onze. Ook wordt hij door voor ons onbekende teekens op de hoogte ge- houdeu, want ook in de optische telegraphie, hoe primitief ook inge richt, heeft hij het zeer ver gebracht. Het is dikwijls onbegrijpelijk, hoe hij achter onze plannen komt; meermalen toch is het voorgekomen, dat, terwijl het doel van eene onderneming slechts aan enkelen bekend was en wij dachten den tegenstander te kunnen verrassen of te overvallen, deze reeds met alles bekend was, de vlucht had genomen of ons, ten strijde gereed, afwachtte. Eene zorgeloos marcheerende colonne, bij welke de veiligheidsdienst slecht wordt waargenomen of waarbij wanorde heerscht, zwakke patrouilles en transporten, in één woord, in alle gevallen, waarbij hij de kans schoon ziet, ons nadeel toe te brengen, zak hij te voor schijn komen en ons overvallen. Grroote transporten laat hij met rust. Hij zoekt een daartoe geschikt punt, bij een ravijn, défilé, enz. uit, hetgeen wij noodzakelijk moeten passeeren, om zich in hinderlaag te leggen. Doordat hij met het terrein bekend is, komt hij door het volgen van voor ons onbekende voetpaadjes vroeger aan dan wij en heeft hij den tijd, om zich tot den aanval voor te bereiden. Licht bewapend, geen schoeisel dragende, geen nasleep van koelies hebbende, terwijl ieder man op zich zelf kan marcheeren en niet aan rij en gelid gebonden is, kan hij de colonne op vrij dichten afstand voorbijgaan, zonder dat hiervan het geringste wordt bespeurd. Zijn onze troepen op de gevaarlijke plek gekomen, zoo worden zij ontvangen met een salvo uit alle geweren en voordat de manschappen van hunue verrassing bekomen en tot tegenweer gereed zijn, komt de in hinderlaag liggende troep onder een vervaarlijk geschreeuw met het blanke wapen te voorschijn, velt alles neder, wat onder zijn

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 73