67 begint te exerceeren „in ebenem Gelande, ohnejede andere Rücksicht, als die Einübung der reglementarischen Formen und Bewegungen" en verder: „1st die Batterie vollstandig einexercirt, so werden die Uebungen in schwierigeres Gelande verlegt und mie einem Gefechts- zweck verbuuden." Alle bewegingen, die het reglement voorschrijft, moeten in moeielijk terrein worden beoefend; daar ze met een ge- vechtsdoel worden verbonden, moeten ze, natuurlijk, met het oog op het gevecht ook doelmatig zijn, anders zouden ze onzinnig wezen. Daarom o. a. is er in het Duitsche reglement geen plaats voor evo- lutiën, die uitsluitend het verkrijgen van manoeuvreervaardigheid be oogen. Een dergelijke vergelijking zou reeds alleen daarom niet op gaan, omdat wij naast de batterijschool, le gedeelte, (met punt 15), een batterijschool, 2e ged., (met een inleiding) en bovendien nog een handleiding (met punt 32) hebben. We kunnen daarom de vrees niet deelen van hen, die zich met tactische beschouwingen tegen de batterijschool, le gedeelte, keeren we ontkennen de noodzakelijkheid, om nog nader, dan thans reeds geschiedt, aan te geven welke bewegingen op het gevechtsveld on- noodig zijn. Ad. 2. „Zou men die (manoeuvreervaardigheid) ook kunnen ver krijgen, door met stipte juistheid te doen beoefenen alléén dat, wat men in de werkelijkheid noodig heeft?" (Ind. Mil. Tijdschr. 1889, blz. 364.) Om niet in herhalingen te vervallen, zullen we alleen nagaan, welk nut de sectiecommandanten hebben bij het exerceeren uit de batterij school, le gedeelte. Gaat men de in den ban gedane bewegingen der batterijschool, le gedeelte, na, dan ziet men, dat daarbij de sectiecomman dant meestal een zeer actieve rol vervult. Bij het veranderen vau directie stilstaande bijv. begeeft hij zich eerst van zijn plaats in galop naast het voorspan, op het juiste oogenblik„Voor waarts" commandeerende; geeft daarna onmiddellijk de behoorlijke schuine marschrichting aan, waartoe hij natuurlijk in een oogenblik het juiste punt moet gevonden hebben, waarop moet worden aange- marcheerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 78