69 halen, als hij niet geoefend wordt zijn sectie te leiden in bewegingen, die tot hun goede uitvoering al zijn opmerkzaamheid voortdurend levendig houden, en als die bewegingen niet de afwisseling aan bieden, welke belangstelling wekken? „Das sichere, prazise Exerciren (beruht) lediglich auf eine Menge von Hiilfen und Kunstgriffen, die man nur durch die Praxis erlernt" (Prinz zu Hohenlohe, Gespriiche über Keiterei) en deze uitspraak, hoewel gedaan, terwijl cavalerie het onderwerp was, is volkomen van toepassing op de exercitie der andere wapens. Een troep, die reeds op vlak terrein niet tot „prazises Exerciren" in staat is, zal zich zonder twijfel ook niet met zekerheid op moeielijk terrein kunnen bewegen. Als men nu de bewegingen op het vlakke terrein zoo eenvoudig maakt, dat het goede uitvoeren daarvan nog volstrekt geen recht geeft, om de batterij bedreven in het exerceeren te noe men, hoe zal dan de nieuwe sectiecommandant in zulk een korten tijd de „Hülfe und Kunstgriffe" kunnen ontdekken, die daarvoor noodig zijn en die het moeielijke bergterrein toegankelijk maken voor het groote, samengestelde lichaam, dat een batterij vormt Behalve dat bij de uitvoering der bovengenoemde exercitiebe wegingen, wordt de onderworpenheid van het paard van den sectie commandant op een zware proef gesteld, als hij niet het geluk (of het ongeluk) heeft reeds dadelijk een mak paard te treffen, dat ge wend is om voor de sectie te gaan wordt hij genoodzaakt zich verder te bekwamen in het paardrijden. Yerder moet de sectiecom mandant bij de uitvoering der moeielijke exercitiebewegingen op de juistheid der wendingen kunnen rekenen en deze dus ook kunnen controleeren. Yan die evolutiën, wier uitvoering een ambitieuse be zigheid kan wezen, zal men dus ook het nut mogen verwachten, van een ongevoelden dwang uit te oefenen op den nieuwen sectiecom mandant, die hem er toe zal brengen, zich met meer ambitie op ver schillende, hem geheel vreemde reglementen, met name de weinig amusante stukrijderschool toe te leggen, die op de beweging der be spannen stukken betrekking hebben. Het belang van een dergelijken prikkel komt te meer uit, wanneer men denkt aan de verschillende omstandigheden, die nadeelig op het feu sacré van den nieuweling werken. Wat zou er nu overblijven van de batterij school, le ged., indien

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 80