74 korten tijd practisch bruikbare veldartilleristen worden. Echter, met een soort angstvalligheid willen we de meening voorkomen, dat we, op grond van een redeneering, de systematische vereenvoudiging van onze artilleriereglementen voor onmogelijk zouden willen verklaren. Redeneeren is al te onvruchtbaar: Wat ons de wijzen als waarheid verkonden, straks komt een wijzer, die 't weg redeneert; de verge lijking tusschen het Exercir-Reglement für die Feldaitillerie van 1889 en het Ind. Mil. Tijdsch. van 1890, blz. 167 en vlg., doet opuieuw de waarheid van die dichterlijke ontboezeming uitkomen. Maar we hebben door woorden tegenover woorden te stellen een, zij het zwakke, poging willen aanwenden om te voorkomen, dat, tengevolge van bespiegelingen, wellicht sommigen debatt. school, leged., als nagenoeg waardeloos zou den beschouwen en er zich met, alsdan verklaarbare, mindere ambitie op zouden toeleggen, waardoor het resultaat kon verkregen worden, dat de batterijen een minderen graad van geoefendheid zouden verkrijgen. Wil men weten, of vereenvoudiging mogelijk is, dan ligt het voor de hand een voldoend lichtverspreidende proef te nemen, door bijv. gedurende een of twee jaar een batterij, die zich in nor' male omstandigheden bevindt (dus waarbij ook nieuwe officieren aankomen), te oefenen met het minimum van bewegingen. Blijken deze voldoende te wezen voor een alleszins goede oefening der batterij, dan verdwijne natuurlijk alle overbodigheid, bij voorkeur de geheele sectieschool en nagenoeg de geheeie batterijschool, le gedeelte. Maar er valt hier te beproeven, niet te bepraten. Hoewel we slechts in het algemeen iets hebben willen zeggen over de richting der batt. school, le ged., en het dus buiten het kader dezer opmerkingen gaat, om ons nader uit te laten over de ver schillende bewegingen, die zij voorschrijft, moeten we hierop, wat de frontveranderingen aangaat, een uitzondering maken. Blijkens de ervaring kunnen de frontveranderingen buiten het exercitieveld wel eens eenig nut hebben, daar ze de batterij in de gelegenheid stellen spoedig, op de plaats, van richting to veranderen; op het gevechtsveld zullen ze, uitgevoerd in den geest der batt. school, le ged., o. i. slechts in uitzonderingsgevallen voorkomen. Met het oog op het verkrijgen van manoeuvreervaardigheid hechten we er weinig waarde aan, omdat gedurende den noodzakelijken tijd van voorberei-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 85