EENE COLONNE IN FRANSCH- SOUDAN. (1886—87.) (Vervolg van blz. 456.) YI. Begin der operatiën en opmarsch van de beide colonnes naar Sénoudébou en de Falémé. De verkenningsdienst verschafte, niettegenstaande de werkzaamheid der daarmede belaste officieren, ongelukkig slechts weinig aanwijzingen omtrent de bedoelingen van den marabout Mahmadou-Lamine. Vijf spionnen waren gezonden in de richting van Dianna; een enkele was teruggekeerd, het bericht medebrengende, dat de anderen gevangen ge nomen en ter dood gebracht waren. Deze tijding verkoelde ten zeerste den ijver der inboorlingen, die ik op verkenning uitzenden wilde. Men wist, dat de Marabout alle dorpen van Diakha had doen ontruimen en dat hij behalve zijne Talibé's een leger van 2.000 a 3.000 strjjders te Dianna had vereenigd. Men sprak er over, dat hij rondom de stad versterkingswerkzaamheden deed uit voeren, en dat hij een onderhoud gehad zou hebben met Engelsche onder handelaars uit Gambia, die hem waren komen vragen hun handel in die streken vrij te laten. Men vertelde verder, dat hij in twee colonnes naar Bakel en Medina wilde oprukken, om zich met zijn zoon te vereenigen, die nog steeds aan den rechteroever van de Senegal optrad aan de zijde van Kou- niakara.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 87