80 VII. Verblijf te Sénoude'bou en het overtrekken van de Falémé. De le colonne was verzameld te Sénoudébou den 14™ December. Zij hield er verblijf den 15™, 16™ en 17™ December, ten einde hare bewe gingen te kunnen verbinden met de bewegingen van de 2° colonne. Onze oude post Sénoudébou, in Juli jl. door den Marabout in brand gestoken, vertoonde slechts puinhoopen. De geheel uitgebrande muren dreigden om te vallen en konden niet den minsten steun aan het garnizoen verschaffen, dat bestond uit de 3e compagnie tirailleurs, onder den kapitein Robert, die daarheen gezonden was als dek- king bij het wederopbouwen der dorpen in den omtrek en om iederen nieuwen aanval van Mahmadou-Lamine af te weren. De kapitein Robert had rondom het emplacement van den ouden post eene enceinte van boomstronken opgericht, waarbinnen tenten en aarden negerhutten, die dienden tot logies voor den troep en tot magazijnen voor munitie en levensmiddelen. Bovendien had hij op 200 a 300 M. van het fort op een plateau groote stroohutten doen oprichten voor de levensmiddelen, die voor de colonne bestemd waren en voor de officieren en Europeesche soldaten. Hier werd het kamp van de le colonne opgericht. De almamy van Bontou Saada Amady wachtte mij te Sénou débou met zijne voornaamste krijgslieden. Men kan zeggen, dat zijne staten, die zich vroeger tot in Gambia uitstrekten, zich nu beperkten tot enkele dorpen, zoo groot was de schrik, teweeggebracht door den Marabout, die de geheele streek verwoest had en de bewoners, voor zoover zij niet hadden kunnen ontvluchten, met zich medege voerd had. Hij had ongeveer 200 ruiters om zich verzameld, die een zeer fraaien troep vormden, benevens eene zeer groote hoeveelheid voet volk; lieden, die uitsluitend geschikt waren om te rooven en wanorde in de colonne te brengen, indien men ze niet op een voldoend grooten af stand hield. Ten einde de spionnen van den Marabout, die zich te Sénoudébou moes ten bevinden, op een dwaalspoor te leiden, bracht ik Saada Amady niet dadelijk met mijne bedoelingen in kennis. Evenzoo had de commandant Vallière de instructie verkregen, om te verspreiden, dat het doel van de 2e colonne eenvoudig was het kiezen van een emplacement voor een post aan de Falémé. Te Sénoudébou aankomende, was mijn eerste werk het afzenden van een koerier in snellen gang naar Bontou, om aan den commandant Yallière

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 91