81 - mijne eerste instruction te herhalen en hem enkele nieuwe inlichtingen omtrent Dianna te zenden, die mij door eenige lieden van den Almamy verschaft waren. Zoo kon ik hem eene vluchtige schets zenden van den waarschijnlijken weg naar Dianna en eene ruwe teekening van de tata en hare omstreken. Vervolgens hield ik mij bezig met het aanbrengen van die wijzigingen in de samenstelling der lc colonne, welke noodig geworden waren door de toevoeging van de 3e compagnie tirailleurs. Deze compagnie, die den geheelen vorigen veldtocht medegemaakt had, bestond uit uitstekende elementen. Haar chef, de kapitein Robert, had zijne tirailleurs uitstekend weten te oefenen en zij verlangden er naar deel te nemen aan de ver moeienissen van de expeditie. Deze compagnie werd in haar geheel medegenomen en er werd te Sénoudébou voor garnizoen alleen achter gelaten eene sectie van de 8e compagnie, tot het bewaken van het dorp en voornamelijk van ons depot van levensmiddelen. Dit moest een tussehen- depot voeden, dat men nu reeds dacht op te richten tusschen Sénoudébou en het eindpunt van onze operatiën. Eene weinig gemakkelijke keuze, door de onzekerheid waarin wij verkeerden omtrent de plannen van onzen tegen stander. In ieder geval kon dit depot niet opgericht worden, voordat de colonne vooruitgemarcheerd was en het beschermen kon tegen strooptochten, van enkele verkennende vijanden. De hierondervolgende orders N°'s. 20 en 21 geven de maatregelen aan, die genomen werden voor de nieuwe vorming der colonne en de bezetting van den post te Sénoudébou. Order N°. 20. De le colonne moet dadelijk de operatiën voortzetten. Voor de marseh-, bivouak- en gevechtsvormen moet men zich houden aan de beginselen, neer gelegd in de orders N°'s. 14, 16 en 17, met uitzondering van de wij zigingen, noodig geworden door de toevoeging van de 3e compagnie tirailleurs. 1. Marschorder. De 3e compagnie marcheert aan het hoofd van de colonne en levert eene sectie voor de voorhoede, twee sectiën aan het hoofd van het gros en eene sectie als flankdekking op de rechterflank ter hoogte van de artillerie, op 100 M. afstand. Dl. II, 1890, 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 92