84 III. De chefs van korpsen en diensten geven alle détail-voorschriften, benoodigd voor liet opbreken van het bivouak, voor den marsch en voor de aankomst in het bivouak, hierbij de beginselen in acht nemende, neergelegd in de orders N°'s. 14, 16, 17 en 20. IY. Zoodra de komst van den vijand gemeld is, neemt de colonne de carréformatie aan, voorgeschreven in de orders N°'s. 17 en 20. Iedereen begeeft zich naar zijne plaats in de gevechtsstelling. De. korpschefs geven met zachte stem in enkele woorden de wenken voor het schieten, die noodig zijn door de gesteldheid van het terrein, daarbij hunne lieden er aan herinnerende, dat zij met koelbloedigheid en eene stipte discipline spoedig meester zijn over hunne tegenstanders. Y. De reserve-vivres voor den 18en moeten verzameld zijn en worden op de volgende wijze verdeeld: Muildieren en In-) 5 6 dagen gerst a 3 KG. landsche paaarden Arabische paarden 4 dagen gerst a 5 KG. Slechts op bevel van den colonnecommandant worden deze reserve- levensmiddelen aangesproken. VI. De administratietrein voert mede: 8 dagen wijn; I 4 beschuit; Inlanders, Europeanen 2 dagen brood; 4 beschuit; 6 koffie, suiker en zout; 6 specerijen en kruiden; 2 wijn. 2 dagen beschuit; 4 rijst; 6 koffie, suiker en zout (voor hen, die daar op recht hebben); 6 specerijen en kruiden. Europeanen 4 koffie, suiker en zout; 10 thee en suiker. 1 dag beschuit; 3 dagen rijst; 4 koffie, suiker en zout (voor de rechthebbenden); 4 specerijen en kruiden, Inlanders

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 95