86 en de hoofdcommies Mademba, wiens dienst op dit oogenblik deze bij zondere opdracht zeer goed toeliet. Hierbij de instruction, die voor dit doeleinde werden opgesteld De luitenant Guérin wordt vergezeld van twee ruiters der hulptroepen, die den Marabout persoonlijk kennen. De Heeren Mademba en Mandas worden voorzien van een boekje met aanteekeningen en eene terreinschets, samengesteld door den Generalen Staf. Do cavalerie der hulptroepen wordt verdeeld in vier groepen van ge lijke sterkte. Ieder ruiter wordt voorzien van eene armplaat, gedragen aan den rechterarm. an Sénoudébou naar Kaparta. Zeer waarschijnlijk zal men den vijand eerst voorbij Kaparta ontmoeten. De cavalerie der hulptroepen mar cheert tussehen Sénoudébou en Kaparta voor de spits der voorhoede. Zij detacheert eene spits van vier ruiters, die tot op 200 M. van de flanken verkennen. Het gros, onder bevelen van den Hoer Mademba, marcheert op den door de colonne te volgen weg op 2 KM. voor de spits der voorhoede. De werkkring van den commandant is1°. Alle mogelijke inlichtingen omtrent do etape van den dag nemen ten opzichte van den marsch der artillerie; indien het noodig is, moet de commandant der colonne gewaar schuwd worden; 2°. inlichtingen inwinnen omtrent de etapeplaats (water, kampeering, aard van het terrein enz.)3°. inlichtingen inwinnen omtrent de etapeplaats voor den volgenden dag (verschillende hulpbronnon, terrein moeilijkheden enz.)4°. het verbiedon van elk onnoodig schot5°. het oplich ten van iederen man, vrouw of kind, die men ontmoet6°. het ondervragen van de gevangenen en het doorzenden er van naar don kolonel7°. bij het naderen van een dorp de bewoners verhinderen te ontvluchten, ten einde nieuws aan den Marabout te brengen. In het geval, dat de vijand zich in een dorp ophoudt, moet do Heer Ma demba bovendien1°. zijne ruiters verbieden om het eerst te vuren 2°. trach ten de kracht en de samenstelling van den vijand te weten te komen alsmede den aard en de geheele inrichting van zijne stelling; 33. geen gevecht op touw zetten, maar het slechts gaande houden gedurende den tijd voor de verkenning vereischt; 4°. in goede orde en in den pas op de spahis terugtrekken langs den gevolgden weg, daarbij in alle richtingen verkennende ('s nachts doet de Heer Mademba en zijne lieden zich door de spahis herkennen door het woord: télégraphe); 5°. zich langs een van de zijden van den weg plaatsen, de colonne voorbij laten trekken en de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 97