384 De vorm en snit van de uniformjassen van adjudanten-onderofficier en sergeant-majoors zijn geheel verschillendleent zich de attila van deze laatste onderofficieren voor het dragen van den revolverriem om het mid del, de officiersjas van den onderadjudant is in den regel zonder taille en maakt het dragen van de revolver en bandoulière over den schouder wenschelijk. Doch ook aan deze wijze van dragen zijn, vooral met het oog op den bij behoorenden patroonzak, bezwaren verbonden, zoodat het medevoeren van het nieuwe vuurwapen bij onderscheidene korpsen op de meest ver schillende wijzen geschiedt. Öm deze reden en ook ter wille van de eenvormigheid gelooven wij, dat het aanbeveling zou verdienen, wanneer een van hoogerhand uitge vaardigde order stellige voorschriften omtrent het dragen van de revol ver met toebehooren gaf en derhalve aan de thans bestaande onzekerheid een einde maakte. Een verzoek. Bij de A. O. N°. 22 van 1883 werd voor het eerst een uitknipsel ge voegd, evenals de eerstvolgende bestemd tot bijwerking van een der militaire tarieven. Deze goede maatregel werd spoedig ook toegepast waar het gold wijzigingen van vroeger verschenen algemeene orders, instruction, voorschriften, reglementen, enz. Zoo werd reeds bij de 31e algemeene order van dat jaar een uitknipsel aangetroffen, dat aangewend kon worden tot bijwerking der door die order gewijzigde A. O. N°. 58 van 1878. Dat hiermede het Legerbestuur menigeen heeft verplicht, die prijs stel de op het in netten toestand houden zijner verschillende militaire re glementen, behoeft zeker geen betoog. In de jaren 1883 t/m 1889 waren bij de algemeene orders in den regel zulke uitknipsels gevoegd, indien daarbij belangrijke wijzigingen van be staande voorschriften werden bevolen. In den laatsten tijd echter zochten we dikwijls te vergeefs naar der gelijke verbeterblaadjes wij verwijzen daartoe o. a. slechts naar de alg. orders N0.'8 23, 45 en 50 van dit jaar en waren genoodzaakt onze militaire boekwerken met inkt bij te werken. Dat zulks nu niet door een iegelijk op een even nette wijze kan geschieden, spreekt van zelf en dat der duidelijkheid daardoor dikwijls wordt geschaad, eveneens.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 403