Bovendien is de scheepvaartregeÜDg een maatregel des vredes van duurzamen aard, terwijl blokkade een oorlogsmiddel is, dat slechts tijdelijk kan worden toegepast. Bij verkrijging van Atjeh's onderwerping door blokkade zou men dus om het heft, daardoor in handen gekregen, niet wederom te ver liezen en dan wellicht van voren af aan te moeten beginnen, die blokkade ten slotte toch in eene scheepvaartregeling hebben moeten doen overgaan, en daar scheepvaartregeling bezetting van verschillende vestigingen op de kusten eischt, zou, na opheffing van de blokkade, de dan intevoeren scheepvaartregeling grootere uitgaven geëischt hebben dan het dadelijk behouden van het bestaande. Dit alles pleitte dus in 1884 tegen de blokkade en voor de scheep vaartregeling, maar toch koos de Regeering blokkade. Dit was dus eene fout, maar een ramp werd het, toen dezelfde Regeering, die de rigou- reuse blokkade decreteerde, geen consequente doorvoering van dit in ieder geval van kracht getuigende beginsel eischte en ook niet, met intrekking van den bevolen sluitingsmaatregel, overging tot het voor schrijven van eene flinke algemeene scheepvaartregeling, toen de nieuw opgetreden gouverneur de blokkade slechts gedeeltelijk en liefst maar voor een onbelangrijk gedeelte invoerde. Men moet nu niet zeggen, dat het Staatsblad N°. 105 van 1884 door zijne redactie oorzaak is van het niet invoeren der algemeene sluiting van het geheele kustgebied en den Gouverneur van Afjeh recht gaf slechts gedeeltelijke sluiting toe te passen, want zeer duidelijk en herhaaldelijk gaf de Regeering te kennen, dat volkomen afsluiting van het geheele gebied van Tamiang op de Oostkust tot aan Troemon op de Westkust, in Hare bedoeling en in die van het Opperbestuur lag. De redenen, die den Generaal Demmeni er toe brachten om slechts gedeeltelijke sluiting toetepassen, en b. v. de Oostkust, waar sedert jaren rust en welvaart heersehten, Telok Semawé, Kerti, benevens andere plaatsen, waar onder Scherer's bestuur geleidelijk een orde lijke staat van zaken was ingetreden en 's bestuurs invloed en gezag zich meer en meer vestigden en die toevalligerwijs omdat zij geen rijst produceeren door de sluiting het zwaarste zouden getroffen zijn, te sparen voor de rampen van die sluiting, waren zeer begrij pelijk; ook was het zeer begrijpelijk, dat de ambtenaren, wier macht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 11