122 „In geval een panglima sagi sterft, is hot plichtmatig voor de oelee- „balangs in die sagi, er den vorst eerbiedig kennis van te geven". en verder: „Indien de oeleebalangs in de sagi den vorst geen kennis doen dragen „van het overlijden van hun panglima sagi, dau zijn die oeleebalangs „schuldig". Zij moesten dan hiervoor vergiffenis vragen onder voldoening van eene opgelegde boete. Thans moet men eisehen, dat ook de nieuw gekozene hulde brengt aan ons als souvereintegenover een krachtig bestuur mag dat niet nagelaten worden, al bestaat ook het feit, dat de hoofden zich tegen over de sultans van deze eu de vorige eeuw weinig stoorden aau de gebruiken. In de Makota alam b. v. staat daaromtrent: „In geval een panglima sagi of oeleebalang behoort te worden aauge- „steld in een der drie sagi 's van Groot-Atjeh of zijne onderhoorigheden, „behooren zijne erfgenamen te overleggen niet de oudsten in het bewuste „gebied, die in het bezit zijn hunner verstandelijke vermogens, te weten „de ketjiks, wakils en imams benevens de oelama's omtrent zijn opvolger. „Indien men zijn opvolger heeft gevonden onder zijne erfgenamen „richte men een feest aan, en vergaderen alle naburige oeleebalangs om „hem tot de waardigheid te verheffen en hem den titel te geven, die „hem toekomt. Daarna moet hij {de opvolgerzijne opwachting maken bij den vorst en een presenteerblad medebrengen, waarop zich zijn huldebewijs bevindt, verschillend al naar gelang zijn rang is". Hij ontvangt bij die gelegenheid 21 saluutschoten. "Wie Tekoe Moeda Baid is, behoef ik niet meer te zeggen, de laatste drie jaren is hij niet binnen de linie geweest en zijn traktement, dat hij eerst door zijn zoon liet halen, is hem later door Generaal vau Teijn ingehouden. Dienst hebben wij niet van hem gehad, integendeel ben ik over tuigd, dat het voor de rust en orde beter zou zijn hem maar weer naar de Molukkeu te expedieeren en zijn halfbroeder T. Tjoet Lamtengah weder evenals vroeger in zijne plaats als hoofd der VII Moekims te laten optreden. T. Ali Lamkrak, die de aan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 125