9 en invloed, zooals uit het voorgaande duidelijk is, stond of viel met behoud of loslating van de scheepvaartregeling, zeer tegen de sluiting gekant waren. Maar de Regeering had, toen zij van den Gouverneur van Atjeh de redenen vernam, die hem noopten de voorgeschreven algemeene sluiting met gelijktijdige onthouding van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden niet toetepassen, liet vóór en tegen van scheepvaart regeling en sluiting, nog eens ernstig kunnen overwegen, daarop óf tot het ééne óf tot het andere moeten besluiten en dan geene afwij king hoegenaamd meer mogen gedoogen. Zij deed echter het tegendeel. Met 's Gouverneurs besluiten tot slechts gedeeltelijke sluiting nam zij voorloopig genoegen met de door hem voor andere Onderhoorigheden ingevoerde soort van scheepvaartregeling nam zij geen genoegen; over een en ander werd tusschen Regeering in Indië, Opperbestuur in Nederland en Gouverneur van Atjeh eenigen tijd heen- en weer geschreven, en toen uit die briefwisseling, gepaard met voorstellen uit Atjeh, gebleken was, dat de Generaal Demmeni van eene blokkade voor Atjeh in 't geheel geen heil verwachtte, omdat, op grond vooral van de vermeende voldoende voedingsmiddelen in het binnenland, naar zijne overtuiging, daarmede het doel dat er door beoogd werd het bedwingen van liet voortdurend verzet in Groot-Atjeli door het uitoefenen van dwang op de onderhoorige kuststatenniet te bereiken was, werd bij Staatsblad N° 85 van 1885 het Staatsblad N° 105 van 1884 ingetrokken, bij welke intrekking de Regeering de zeer juiste opmerking voegde, dat de blokkade algemeen had moeten zijn om het beoogde doel te bereiken, maar slechts teleurstellingen kon baren toen zij slechts partieel werd toegepast en een groot gedeelte van het kustgebied voor den handel openbleef. De voor de sluiting naar Atjeh gezonden groote marinemacht werd tegelijkertijd teruggebracht tot enkele schepen. De door den Generaal voor sommige kuststaten ingevoerde scheep vaartregeling bleef intusschen nog in stand tot ongeveer het einde van het jaar 1885, niettegenstaande de Regeering bij de intrekking van de blokkade had te kennen gegeven, dat nu voortaan de te volgen politieke gedragslijn zou zijn: volkomen vrijheid van handel in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 12