154 P. de splitsing van het garnizoens-bataljon van Atjeh in twee bataljons, een maatregel, waardoor echter de staf van het korps en het officierskader geen wijziging zullen ondergaan en die dan ook slechts te beschouwen is als eene onbeteekenende regeling van den sedert jaren feitelijk bestaanden toestand; 2°. het handhaven der adjudanten van garnizoens-bataljons in hun betrekking gedurende eenigen tijd na hun bevordering tot kapitein, wat wij reeds bespraken, en 8°. eene gewijzigde indeeling der tamboers en hoornblazers, die voortaan 48 Europeanen minder en slechts 19 Inlanders meer zullen tellen dan thans het geval is, hetgeen weder het aantal geweren vermeerdert. Waarom echter de M. v. T. in den tekst geen melding maakt van de vermindering der garnizoens-infanterie te Atjeh met 137 Europeanen tegen een vermeerdering met 129 Inlanders is niet duidelijk. Dit is toch stellig eene belangrijker zaak, dan de 3 door haar opgesomde punten. Evenals de reeds vroeger door ons gereleveerde inkrimping van de totale sterkte der Europeanen bij de infanterie met niet minder dan 416 man, moet men ook die verzwakking van het Europeesch element bij de garnizoens-troepen opsporen uit de talrijke bijlagen der M. v. T., hetgeen te opvallender is, doordat de tekst wel stilstaat bij veel minder belangrijke zaken, mits deze ten gunste der infanterie uitvallen of als zoodanig kunnen worden voorgesteld. Het militair onderwijs in Indië zal een algeheele hervorming ondergaan. De beide voorbereidende cursussen van het le en het 2e depotbataljon wenscht de Regeering te vereenigen tot een enkelen cursus te Meester- Cornelis, die den naam van „Militaire school" schijnt te zullen behouden, doch voortaan geen officieren meer heeft te vormen, maar alleen onder officieren zal voorbereiden voor het examen voor den hoofdcursus in Nederland. Yan dien cursus te Mr. Cornelis zullen jaarlijks een 6-tal élèves naar Nederland kunnen gezonden worden, om daar op den twee jarigen hoofdcursus verder opgeleid te worden tot 2en luitenant der infanterie en der militaire administratie in Indië. Zoo zal dus de Militaire school, die sedert meer dan 30 jaren een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 157