156 Dit is in ieder geval eene verbetering, die, naar wij hopen, in de toekomst het aanwijzen van officieren uit de andere bataljons als z. g. „hulp-instructeurs" bij de kaderscholen onnoodig zal maken. Eindelijk maakt de M. v. T. nog melding van het voornemen om gaandeweg, b. v. in 10 jaren tijds, een 100- tal adjudanten-onder officier dd. officier bij de infanterie aan te stellen ter vervanging van een gelijk aantal 2e luitenants, met wie zij gelijke diensten zullen moeten verrichten. Voor oppassende onderofficieren opent dit plan een schitterend uit zicht, te meer daar zij als dd officier het traktement van een 2en luitenant zullen genieten; voor de kader-aanvulling kan dit eene belangrijke verbetering vormen. En in een nog zeer vèr verwijderde toekomst kan de maatregel ook ten goede komen aan den gang der promotie voor de officieren; geen van ons allen, die thans tot het Indische officierskorps behooren, zal er echter eenige vrucht van plukken. Tegenover de goede zijden, die de maatregel heeft, moeten wij evenwel nog de bedenkingen aanvoeren, dat de dienstverrichtingen der te scheppen categorie van onderofficieren doelmatiger konden worden omschreven, dan thans in de M. v. T. is geschied, en dat de titel van „adjudant-onderofficier dd. officier" ons zeer weinig aanstaat, dank zij de ondervinding van vroegere jaren. Als een voorbeeld van gezonder denkbeelden omtrent deze zaak verwijzen wij o. a. naar de opstellen in dit Tijdschrift van 1884 No. 3 blz. 291 en 1886 No. 12 blz. 599. Behalve de organisatie van het wapen der infanterie, die wij thans beschouwd hebben voorzoover het Opperbestuur daarvan bij het ontwerp der begrooting gesproken heeft, zal ook de dislocatie een belangrijke wijziging ondergaan. Eene bespreking der toekomstige dislocatie, die verband houdt met het thans door het Opperbestuur vastgestelde defensie-stelsel, zou ons hier echter te ver voeren. Trouwens, zij staat buiten het onderwerp, dat wij in dit opstel wenschten te behandelen. Moge al de voorgenomen reorganisatie eenige verbeteringen aan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 159